simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘ ܝܘܠܦܢܐ X ܡܫܡܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܢܦܫܐ ܛܡܐ . ܘܡܢ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ .
IšoMerv:ComOT ܕܓܠܝܙ XXܐ ܡܢ ܪܓܬܐ . ܐܠܐ ܦܓܕܗ ܠܙܘܥܐ ܕܪܓܬܐ ܕܠܐ ܝ XXX ܝ ܡܛܠ ܘܝܒܝܫܘܬܐ . ܢ X [4ܠܐ ܕܝܢ ܝܕܥܗ̇ . ܗܢܘ . ܠܐ ܩ̣ܪܒ ܠܗ̇ . ܠܘ
IšoMerv:ComOT ܕܡܥܕܢ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܠܡܣܬܬܪܘ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܥܘܫܢܗ ܒܣܬܪܗ . ²ܗܢܘ . ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܩܢܘܡܗܐܝܬ ܠܗ .
IšoMerv:ComOT ܪܒܘܬܗ̇ ܕܬܕܡܘܪܬܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܗ . ܕܬܠܬ ܆ ܥܠ ܡܛܠ ܡܡܪܚܝܢܢ ܠܩܘܪܒܗ [X]ܗ̇ܝ ܕܐܕܘܝ ܢܒܝܐ ܢܦܫܗ ܆ ܚܕܐ
IšoMerv:ComOT ܕܩܪܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇̈ ܚܪܒܐ . [XX]ܢܬܬܒܪܢ̈ ܡܛܠ ܘܥܕܪܟܝ . [X0]ܡܟܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܙܒܢܐ ܕܡܩܒܝܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܩܕܫ ܐܢܐ . ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܢܦܘܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܐܦܝ̈ . ܚܢܢܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ⁴ܐܢܘܢ . X [X]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܝ