simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܪܫܡ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܡܝܬ ܡܠܟܘܬܐ
Elia:epLeonḤar . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬ ܐܡܪܬ ܗܕܐ