simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܐܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܪܝܪܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܡܛܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܗܢܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܫܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ : ܟܕ ܐܡܪܝܢ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܨܝܡܐ̈ ܐܝܬ ܕܨܐ̇ܡ ܡܛܠ ܕܦܠܚܝܢ ܚܕ ܦܘܩܕܢܐ̣ ܨܘܡܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪXܢ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕ ܥܡܗ Xܝܦܪܗܣܝܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܇ ܕܠܡܐ ܢܫܬܟܚ ܡܛܠ ܫܘܝܝ̈ ܡܫܘܚܬܐ ܘܕܘܒܪܐ ܘܐܝܬ ܠܟ ܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܗܘܢ