simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܐܪܓܝܗ ܂ ܕܐܣܒܪ ܥܠ ܟܗܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܂ ܘܥܒܕܘܗܝ ܕܢܐܡܪ XX ܕܙ̇ܕܩ ܕܢܦܝܣ ܡܠܟܐ ܠܢܘܪܐ
Chron1234 ܗܕܐ ܚܕܘܬܐ ܐܒܠܢܝܬܐ ܂ ܡܬܥܩܪ ܒܝܬܗ ܘܡܬܥܛܐ ܥܘܗܕܢܗ ܡܛܠ ܝ ܃ ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܕܦܪܝܡܘܣ ܂ ܕܡ̣ܛܐ ܐܒܕܢܗܘܢ
Chron1234 ܕܠܘ ܣܓܝ ܪܢܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܬܠܬܝܢ ܙܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܠܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܫܡ̇ܥܝܢ Xܘܘ ܂ ܟܕ ܡܗܠܠܝܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܂
Chron1234 ܕܪܝܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܦܣ̇ܩܐ ܡܠܬܗ ܂ ܘܟܠ· ܚܕ ܡܛܠ ܘܥܠ ܡܕ·ܢܬܟܘܢ ܕܠܐ ܬܚܪܒܝ ܘܬܨܕܐ ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܂