simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܠܒܪܐ ܣ̇ܠܩܐ ܃ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܟܪ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܐ ܪܘܚܐ7 ܂