simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܀ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܝ ܚܙܘܗ ܘܕܡܘ̣ܬܗ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܥܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܓܢܬ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ X ܂ ܡܛܠ ܕܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܚ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܚܘ̇ܝܒܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܕܚܙܝ̣ܗܝ ܕܙ̇ܟ̣ X
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܐܬ̣ܩ̇ܪܝܬ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘܬ̇
BarṢal:ComGosp ܝܡܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܡܠܐܟܐ ܠܡܫܡܥܬܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܝܡܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝܝ ܡܬܦܫܟܝܢ
BarṢal:ComGosp ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܣܘܪܝܐ ܝ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܂ ܡܛܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ̇
BarṢal:ComGosp ܂ ܗܠܝܢ ܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܥܘ ܪܢܐ̈ ܕܢܣܒܝ̈