simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܫܬܘܝܐ . ܡܛܠ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܕ
Ath:Inc ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ