simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܡܦܠܐܬ ܗܘ ܦܚܡܐ : ܡܬܚܫܚܝܢܢ ܒܦܪܝܣܝܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ܩ̇ܐܡ ܘܥܓܠ ܪܕ̇ܐ : ܒܪܘܚܐ ܠܗܢܐ ܡܦܚܡܝܢܢ .
SevAnt:CathHom ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܘ̣ܣܦ ܇ ܘܩ̇ܝܡܬܐ ܠܘܬ ܬܚܘܡܐ ܕܝܠܗ̇ ܠܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܝ ܒܙܒܢܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܩ̇ܝܡܬܐ ܟܬܝܒܐ ܀ X - X
SynWestSyr ܕܐܝܟܢܐ ܕܦܩ̣ܕܘ ܫܠܝܚܐ̈ . ܕܩܫܝܫܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܠܩܫܝܫܐ ܐܘ̇ ܠܡܫܡܫܢܐ ܕܢܬܢܩܦ ܒܙܘܘܓܐ ܠܐܪܡܠܬܐ .
BarKepha:ComMyron ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ . ܘܕܝܬܝܪ ܪܡ ܘܟܗܢܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܚܣܝܐ ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܫܡܥܘܢ ܠܘܩܕܡ ܛܥܢܗ ܠܨܠܝܒܐ ܂ ܠܡܚܘܝܘ ܕܚܠܦ ܚܛܝܬܐ ܡܛܠ ܂ ܩܒܥܘ ܬܡܢ ܨܠܝܒܐ ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܐܣܩܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܂ ܘܟܒܪ
BarṢal:ComGosp ܥܘ ܪܢܐ̈ ܕܢܣܒܝ̈ ܡܢܗ ܂ ܚܘܒܐ ܡܚܘܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܘܬܗ ܀ ܗܘ̇ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܫܘܕܥ ܠܘܩܐ ܀ ܘܘܚܢ ܐܢܬܬ ܟܘܙܐ ܃ ܗ ܂ ܗܠܝܢ ܢܫܐ̈
LiberGrad ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܪܡܐ : ܘܢܦܠܘ ܟܠܗܘܢ ܒܚܪܒܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝ ܡܪܢ ܡܛܠ : ܕܢܕܚܠܘܢ ܘܢܘܕܘܢ ܒܗ ܗܢܘܢ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ
DionAr:MystWritings ܕܒܚܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܗ̣ܢܝܢ ܝܬܗܝܢ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ . ܀
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ ܗܘܐ̣ . ܟܐܬܐ ܗ̣ܘ ܕܩܒܠ ܚܒܪܗ ܡܩܒܠ ܗܘܐ̣ . ܡܛܠ . ܠܘ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܨܝ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ .
BarṢal:ComGosp ܝ ܚܙܘܗ ܘܕܡܘ̣ܬܗ ܕܡܫܓܢܝܐ ܗܘܬ̇ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܂ ܕܡܢ ܙܗܝܘܬܗ ܡܛܠ ܠܡܪܝܐ ܥܡܐ ܓܡܝܪܐ ܂ ܗܘ̣ܬ̇ ܥܠܘܗܝ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܀ ܘܬܘܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܘܪܩܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܠܐ ܢ̣ܒܪܨ ܗܘܐ ܒܗ ܡܘܬܐ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܗܘܬ ܕܡܛܠXXXX¹ ܡܝܬܪܘܬܗ ܕܙܕܝܩܐ ܇ ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܡܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ . X ܐ̇ܡܪ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܪܫܡ
P:Mark [AB] ܟܢܫܐ ܆ ܣܠܩܘ ܠܗܘܢ ܠܐܓܪܐ . ܘܐܪܝܡܘ ܬܛܠܝܠܐ ܕܐܬܪ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܫܩܝܠܝܢ ܠܗ ܒܝܬ ܐܪܒܥܐ . ܘܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܗܘ ܡܬܐܡܪ . ܘܕܟܦܢ ܘܕܨܗܝ ܘܕܠܐܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܝ̈ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܇ ܘܙ̇ܕܩ ܕܢ̣ܛܪ ܠܗ ܒܝܬܐ ܟܕ ܡܛ̇ܝܒ ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ .
JnDara:OnOfferings ܕܗܟܢܐ ܙܪ . ܩ ܕܗ̣ܢܘܢ ܪܐܙܐ̈ ܢܬܚܦܘܢ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܝܗܒܘܢ ܡܛܠ ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܩܘܪܒܐ ܗܘ̇ܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܒܝܕ ܦܬܐ̈ ܡܬܚܦܝܢ :
Babai:BookUnion ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ ܃ ܘܕܚܕܘ̣ ܨܒܝܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܡܛܠ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܐܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܪܝܪܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܡܛܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܗܢܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܫܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ : ܟܕ ܐܡܪܝܢ :
Sahd:BookPerf ܕܛ̇ܒ ܡܕܟܝ ܗܘܐ ܒܒܘܝܢܐ¹ܕܥܝܢܝ̈ ܠܒܗ ܒܡܘܬܒܐ ܠܚܘܕܝܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܐܠܝܫܥ ܡܩܒܠܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܪܒܗ ܚܕ ܒܬܪܝܢ̈ ܚ̣ܙܐ ܇
SynOr ܦܘܪܢܣܐ ܕܣܢܝܩܐ̈ . ܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܡܛܠ ܠܡ ܕܥܕܬܐ ܫܩ̇ܠܝܢ : ܐܗܡܝܘ ܡܢܗ̇ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܬܗܘܐ