simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܕܝܠܕܐ ܐܬܝܠܕ ܠܢ ܇ ܘܒܪܐܐܬܝܗܒ ܠܢ ܇ ܘܗܘ̣ܐ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܡܛܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܒܫܡܝܐ ܡܫܘܕܥܝܢ̈ ¹¹ ¹⁰ܐܝܟ ܛܘܒܢܐ ܐܫܥܝܐ :
P:Cor [AB] ܕܐܗܘܐ ܫܘܬܦܐ ܠܣܒܪܬܐ ܀ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܛܠ . ܠܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܗܘܝܬ ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܚܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܆
P:Job [AB] ܗܢܐ ܦܬܓܡܝ̈ ܟܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܓܐܪܘܗܝ̈ ܕܚܣܝܢܐ ܒܒܣܪܝ . ܡܛܠ ܕܗܘܢܝ ܒܡܣܐܬܐ ܐܟܚܕܐ . ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܡܢ ܚܠܐ ܕܝܡܡܐ̈ ܥܫܢ :
Ath:Inc ܕܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ ܝܗ̇ܒܝܢ ܠܗ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܢܗܓܡܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܚܙܝܐ̈ XX ܝܗ̇ܒ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ .
Ps-Ath:Virg ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܬܐܛܪܝܢ ܡܛܠ ܘܟܠܬܐ ܘܬܠܡܝܕܬܐ ܒܫܡܗܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܘܕܣܓܝ ܡܝܩܪܝܢ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܓܠܝܙ XXܐ ܡܢ ܪܓܬܐ . ܐܠܐ ܦܓܕܗ ܠܙܘܥܐ ܕܪܓܬܐ ܕܠܐ ܝ XXX ܝ ܡܛܠ ܘܝܒܝܫܘܬܐ . ܢ X [4ܠܐ ܕܝܢ ܝܕܥܗ̇ . ܗܢܘ . ܠܐ ܩ̣ܪܒ ܠܗ̇ . ܠܘ
EliaNis:Chron ܕܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܬܝܪܝܢ ܠܢ ܡܛܠ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪ ܢ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܦܩܝܢܢ ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ
P:Heb&CathEpist [AB] ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܠܗ : ܘܗܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ . ܘܗܪܟܐ ܬܘܒ ܐܡܪ . ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ ܠܢܝܚܬܝ ܀
Babai:BookUnion ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ ܂ ܝ X ܬܗܝܪܐ ܂ ܐܬܡܟܟ ܠܡ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܢ ܕܗܘ̣ ܐܦ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܐܠܗܐ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ̣ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܐܝܬ ܝ ܗܘܐ ܟܒܪ ܐܬܪܐ ܕܗܠܝܢ ܢܬܐܡܪܢ ܂
BarAphton:ActsSev ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ ܟܕ ܛܝܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܫܢܝ ܡܢ ܡܛܠ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܐܦ ܡܢܝܚܝܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ
BarṢal:ComGosp ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܗ ܠܠܝܐ ܠܐ̣ܝܘ ܘܠܐ ܨܕܘ ܂ ܡܛܠ ܡܢܘܚ ܘܩܢܛܘܢܐ ܀ ܀ ܬܡܗܐ ܓܝܪ ܐܚ̣ܕ ܗXܐ ܠܟܠܗܘܢ ܃ ܗ ܂
Tim1:Epist · X · ܂ ܝܝ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ
JacSer:Epist ܕ ܢ [ܕܗܘ]ܐ ܡ̇ܨܥܝܐ ܃ ܘܩ[ܡ ܒ̇ܝܢ[ܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܠܚܛܝܐ̈ ܂ ܥܠ [ܕܒܪ̈ ܠ1ܗ ܩܘܝ ܕܠܐ [ܫܘܚXܦ1ܐ ܂
JnDara:OnOfferings ܕܟܠܗܘܢ ܡܝܬܐ̈ ܐܪܓܫܘ ܒܗ̣ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ X ܡܢ ܫܠܝ ܚܝܘ ܘܩܡܘ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ ܒܩܒܪܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܇
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܡܫܐܠ . ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܝܠܝܢ ܡܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܩܫܝܫܐ . ܕܗܟܢܐ ܡܫܬܟܚܐ X· ܐ . ܚܪܬܐ ܗܝ ܘܗܕܐ ܐܚܪܬܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ . ܗܠܟ ܗܟܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܛܒܐ̈ . ܘܛܪ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܣܒ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܦܢܛܣܝܣ̈ ܕܗܓܓܘܬܐ ܡܘܪܒ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܘܬܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܥ̣ܐ . ܕܗܟܢܐ ܢܬܒܛܠ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ
SynWestSyr ܐܝܩܪܐ̈ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ . ܘܠܡܫܡܫܢܐ̈ ܡܛܠ ܘܢܣܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܆ ܠܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩܠܝܪܘܣ . ܟ .
ComGenExod ܙܥܘܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܆ ܐܦܠܐ ܙܒܠܐ ܟܝܢܝܐ ܫܕܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܓܦܢܐ̈ ܕܦܪܚܝܢ . ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܒܩܒܘܬܐ