simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܗ . ܕܠܐ ܢܬܪܦܝܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ ܩܐܪܣܗ . ܡܛܠ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܫܓܘܫܐ̈ ܘܕܠܘܚܐ̈ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ
Chron1234 ܗܕܐ ܚܕܘܬܐ ܐܒܠܢܝܬܐ ܂ ܡܬܥܩܪ ܒܝܬܗ ܘܡܬܥܛܐ ܥܘܗܕܢܗ ܡܛܠ ܝ ܃ ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܕܦܪܝܡܘܣ ܂ ܕܡ̣ܛܐ ܐܒܕܢܗܘܢ
Ath:ExposPs ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܒܐܕܡ ܚܝ̇ܒ ܠܡܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܡ̇ܬܚ ܠܗ ܡܛܠ ܠܐ ܠܥܠܡ ܪܓܙ ܐܦܠܐ ܠܥܠܡ ܡܬܕܟܪ ܒܝܫܘܬܐ . ܘܐܦܢ ܟܕ ܪܓܙ ܠܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܨܝܡܐ̈ ܐܝܬ ܕܨܐ̇ܡ ܡܛܠ ܕܦܠܚܝܢ ܚܕ ܦܘܩܕܢܐ̣ ܨܘܡܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪXܢ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ
SevAnt:madHym ܕܐܠܘܐ ܕܫܝܢܐ ܐܢܬ ܗܘX ܆ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕ̈ XܚXܝܐ ܕܡܢܟ X ܫܪܪ ܡܛܠ ܕܝܒ̣ܝܫܐ ܗܘܬ ܒܢ̣ܗܝܐ . . ܒܐXܣܝܩܘܐ̈ ܐܪܘ̣ܝܬX . ܐܠܐ
P:Mark [AB] ܟܢܫܐ ܆ ܣܠܩܘ ܠܗܘܢ ܠܐܓܪܐ . ܘܐܪܝܡܘ ܬܛܠܝܠܐ ܕܐܬܪ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܫܩܝܠܝܢ ܠܗ ܒܝܬ ܐܪܒܥܐ . ܘܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ
Babai:BookUnion ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ ܂ ܝ X ܬܗܝܪܐ ܂ ܐܬܡܟܟ ܠܡ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃
JulRom ܠܡ   ܕܐܘܪܗܝܐ̈ ܩܨܗܘܢ ܓܚܿܟ ܒܗܘܢ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܡܛܠ . ܩܪܐ ܐܢܝܢ ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܥܢܝܗܘܢ̈ܿ ܟܬܼܒ ܠܗ ܕܝܢ ܗܟܢܐ .
PhiloxMab:epMonksSen ܕܚܕ ܗܘ ܦܪܨܘܦܐ ܇ ܕܠܝܬ Xܢ ܒܗ ܦܘܪܫܐ ²ܕܠܬܪܝܢ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܆ ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ . ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ̣
JnDara:OnOfferings ܕܟܠܗܘܢ ܡܝܬܐ̈ ܐܪܓܫܘ ܒܗ̣ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ X ܡܢ ܫܠܝ ܚܝܘ ܘܩܡܘ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ ܒܩܒܪܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܇
MiaphysiteDocs ܡܫܝܚܐ ܠܗܕܐ ܓܒ̣ܐ ܠܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܐܒܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕ ܢ ܕܥܡܗ ܕܫܢܐ ܕܚܠܦ ܙܟܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝܝ ܡܬܦܫܟܝܢ ܘܡ̇ܣܒܪܝܢ ܃ ܕܐ ܟܢܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܒܪ ܐܕܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܗ̇ ܂
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܒܗܢܐX⁰ܩܪܒܐ : XXܗ̇ܢܐ ܪܓܫ̣ܐXX⁷ܝܬܝܪ ܩܢܐ ܚ̣̇ܝܠܐ ܡܛܠ ܠܛܘܥܝܝ : ܦܪܘܫܘܬܗ ܕܪܓܫܐ X⁴ܬܠܝܬܝܐXX . XX112ܙX
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ̣ ܐܡܪ X ܠܗ : ܐܝܟܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܐܫܪܐ ܇ ²ܥܠ ³ܡܢ̣ܘ ܡܛܠ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢ ܠܟ ܥܒܕ . X4ܐܢ ܫܕܪ̣ܟ ܐܚܘܟ ¹ܠܐܟܣܢܝܐ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܡܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ . X ܐ̇ܡܪ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܪܫܡ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܟܬܒܐ ܦܪܣܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܕܡܬܡܠܠܢ . ܘܩܠܝܠ ܥܕܢܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܥܡܠܐ ܢܗܘܐ . ܩܠܝܠ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܡܫܐܠ . ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܝܠܝܢ ܡܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܩܫܝܫܐ . ܕܗܟܢܐ ܡܫܬܟܚܐ X· ܐ . ܚܪܬܐ ܗܝ ܘܗܕܐ ܐܚܪܬܐ .
PhiloxMab:epPatricius ܝܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܝܡܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ . XXܝܩ̇ X . ܢXܝ ܝX . -- ܡܛܠ ܘܬܘܒ ܡܫܬ̣ܩܠܐ ܡܢܗ ܐܦ ܫܠܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܪܝܟܐ ܠܗ XX ܐ . ̇ܡܪ
Pall:LausHist ܕܣܓܝ ܗܘ ܡܝܬܪܢ̈ . ܡܙܒܢ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܘܛܝܡܝܗܝܢ̈ ܐܢܫX ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܘܢܣܝܡ ܠܗܝܢ ܟܡܐ ܛܒܢ̈
MiaphysiteDocs ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܕܬ ܐܘܕܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃ ܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܥܠ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܐܦܣܩܦܐ ܚܒܪܝ ܂