simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܒܙܘܘܓܐ ܠܐܪܡܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܦܩ̣ܕܘ ܫܠܝܚܐ̈
SynWestSyr ܠܗ ܕܢܠܒܘܟ . ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܠ ܨܒܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܝX ܡܛܠ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܚ̇ܕܝܬܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘ̇ܝܢ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܨܐ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܗ ·X ܥܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܥܡ X ܢܘܟܪܝܬܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܫXܝܪܬܐ ܐܬܝܗܒܬ̣ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ Xܡ̣ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܂ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪܢܢ ܥܠ
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
Tim1:Epist ܓܝܪ ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡܛܠ ܗܘܝܐ ܕܒܪܘܚܐ ܘܚܕ
Tim1:Epist 296ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܡܛܠ |ܩ|O 83 28ܕܠܗ
Tim1:Epist ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܛܠ ܫܒܠܐ̈ ܆ ܒܙܒܢ