simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ²ܬܪܦܐ ܠܚܘܫܒܟ ܕܢܫܚܩܟ ܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܝܨܦܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܢܝܚܐ ³³ܕܦܓܪܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܫܕܪ̣ܟ ܐܚܘܟ ¹ܠܐܟܣܢܝܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ̣ ܐܡܪ X
AbbaIs:Ascet ܡܝܐ̈ . XX ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܕܐܢ ܗܘ
AbbaIs:Ascet ܡܬܚܢܩܝܢ ³¹ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܟܪܘܡܬܢܝܢ ܘܚܨܝܦܝܢ ³²
ActsMarMaʿIn . ܘܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܘ̇ܐ ܠܕܘܟܪܢܐ
ActsMiaphysites ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܠܗܢܐ ܡܦܚܡܝܢܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܡܦܠܐܬ
ApocPs-Meth ܕܡܬܩܪܒܐX ܠܗ ܇ ܡܛܠ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܬܐܣܩܛܝܣ ¹⁰ܠܐ
Ath:ExposPs ܡܪܝܐ ܠܚܣܝܗ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ
Ath:ExposPs ܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܥܠܝܟ
Ath:ExposPs ܟܕ ܪܓܙ ܠܡ ܡܛܠ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܒܐܕܡ ܚܝ̇ܒ
Ath:ExposPs ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܡܛܠ ܦܪܘܩܐ ܬܙܡܪ ܒܟܠ
Ath:HomEpist ܝܨܝܦܘܬܐ ܗܘ̣ܬ ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ .
Ath:HomEpist ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܛܠ ܡܠܬܐ . ܐܘ
Ath:Inc ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܫܬܘܝܐ . ܡܛܠ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܕ
Ath:Inc ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ
Babai:BookUnion ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ
Babai:BookUnion ܝ ܚܕܐ ܃ ܡܛܠ ܕܡܚܐ ܘܡܩܝܡ ܂
Babai:BookUnion ܕܣܥܪ ܚܘܛܪܐ ܃ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܐܚܝܕ