simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܐܝܟܢܐ ܕܦܩ̣ܕܘ ܫܠܝܚܐ̈ . ܕܩܫܝܫܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܠܩܫܝܫܐ ܐܘ̇ ܠܡܫܡܫܢܐ ܕܢܬܢܩܦ ܒܙܘܘܓܐ ܠܐܪܡܠܬܐ .
SynWestSyr ܕܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܬܒܥܬܐ ܘܠܐ X ܫܪܬ ܥܠܝܗ̇ ܡܛܠ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܐܦܠܐ ܠܡܫܟܢܘܬܐ ܕܡܡܫܟܢܐ ܠܗ ܕܢܠܒܘܟ .
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܚ̇ܕܝܬܘܢ ܒܕܓܠܘܬܐ ܃ ܠܫܪܪܐ ܕܡܢܝ ܡܬܡܠܠ ܠܐ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܃ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܬܘܢ ܠܝ ܂ ܝX
ThdrMops:ComGospJohn ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܇ ܒܛܝܒܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܡܝܬܐ ܠܘܬܝ ܃ ܡܛܠ ܗܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܢܣܒܐ ܫܘܠܡܐ ܂ ܕܗܟܢܐ ܐܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘ̇ܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ ·X ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܗܝ XX ܡܡ̣̇ܠܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܟܠܡܕܡ ܆ ܘܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܇ ܥܠܗܕܐ ܐܠܨܐ ܠܗ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܕܥܡ X ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܢܬ̈ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܪܡ̇ܙ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ̣ܘ ܗܘ̣ܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܐ ܠܐ Xܡ̣ܪ ܕܒܝX ܝܫܘܥ ܡܫܝܝXܐ ܐܬܝܗܒ ܃ ܐܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܡܛܠ Xܝܣܒܘܗܝ ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܝXܝܒܘXܐ ܫXܝܪܬܐ ܐܬܝܗܒܬ̣ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪܢܢ ܥܠ ܥܘܩܒܐ ܣܓܝܐܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܡܠܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܣ̇ܬܪ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܂
Tim1:Epist · X · ܂ ܝܝ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ
Tim1:Epist ܗܘܝܐ ܕܒܪܘܚܐ ܘܚܕ ܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܂ ܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܬܩܪܐ ܒܡܪܚܘܬ ܐ ܘܬܫܡܗ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ
Tim1:Epist |ܩ|O 83 28ܕܠܗ ܠܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܩ̇ܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ : 29ܐܝܟ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܒܚܕܝܘܬܐ 27ܚܫܐ̈ ܡܬܬܣܝܡܝܢ |ܩ |L 296ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܘ
Tim1:Epist ܫܒܠܐ̈ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܦܪܘܩܐ ܡܛܠ |X166|ܚܘܠܡܢܐ ܕܡܫܪܝܐ ܡܛܠ ¹³ܗܘ̣ܘ ܗܟܝܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܛܠܘܡܐ̈ : ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈