simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Heb&CathEpist [AB] ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܠܗ : ܘܗܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ . ܘܗܪܟܐ ܬܘܒ ܐܡܪ . ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ ܠܢܝܚܬܝ ܀
P:Isa [AB] ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ ܡܪܝܐ : ܐܝܟ ܥܘܡܩܐ ܕܓܒܥܘܢ ܢܪܓܙ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܟܪܝ ܡܐܢܐ ܠܡܣܬܪܗ . ܘܡܫܬܝܬܐ ܩܛܢܬ : ܘܠܐ ܡܡܠܝܐ .
P:Jer [AB] ܕܒܪܐ ܡܪܝܐ ܚܕܬܐ ܒܐܪܥܐ : ܢܩܒܬܐ ܬܚܒܒ ܓܒܪܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܬܦܠܓܐ ܐܢܬܝ ܒܪܬܐ ܬܝܒܬܐ :
P:Job [AB] ܗܢܐ ܦܬܓܡܝ̈ ܟܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܓܐܪܘܗܝ̈ ܕܚܣܝܢܐ ܒܒܣܪܝ . ܡܛܠ ܕܗܘܢܝ ܒܡܣܐܬܐ ܐܟܚܕܐ . ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܡܢ ܚܠܐ ܕܝܡܡܐ̈ ܥܫܢ :
P:John [AB] ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܦܠܓܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܕܥܐܕܐ ܆ ܣܠܩ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܡܛܥܐ ܠܥܡܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܇
P:John [AB] ܗܢܐ ܐܒܝ ܪܚܡ ܠܝ ܆ ܕܐܢܐ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܂ ܕܬܘܒ ܐܣܒܝܗ̇ . ܠܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܂ ܘܢܫܡܥܘܢ ܩܠܝ . ܘܬܗܘܐ ܥܢܐ ܟܠܗ̇ ܚܕܐ ܂ ܘܚܕ ܪܥܝܐ .
P:Kings [AB] ܕܠܐ ܝܕܥ . ܘܢܣܟ ܠܗܘܢ ܠܓܒܪܐ̈ ܠܡܐܟܠ . ܘܟܕ ܐܟܠܘ ܡܢ ܡܛܠ ܦܩܘܥܐ̈ ܕܕܒܪܐ ܡܠܐ ܠܒܫܗ . ܘܐܬܐ ܐܪܡܝ ܒܩܕܣܐ ܕܒܘܫܠܐ :
P:Lev [AB] ܕܩܝܡܬܟ ܗܝ : ܘܩܝܡܬܐ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ : ܐܬܝܗܒܬ ܡܢ ܕܒܚܐ̈ ܡܛܠ : ܐܟܘܠܘ ܒܐܬܪܐ ܕܕܟܐ : ܐܢܬ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܒܢܬܟ̈ ܥܡܟ :
P:Mark [AB] ܟܢܫܐ ܆ ܣܠܩܘ ܠܗܘܢ ܠܐܓܪܐ . ܘܐܪܝܡܘ ܬܛܠܝܠܐ ܕܐܬܪ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܫܩܝܠܝܢ ܠܗ ܒܝܬ ܐܪܒܥܐ . ܘܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ
SynOr ܕܠܝܙܝܕܐܦܪܝܕ ܙܕܩܢ̈ ܘܙܕܩܢܢ . ܘܟܡܐ ܕܣܪܓܝܣ ܚܝ ܠܐ ܡܛܠ ܘܦܪܘܗ ܘܩܫ ܠܡܦܩܕ ܘܠܡܣܥܪ ܥܒܕܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ .
SynOr ܦܘܪܢܣܐ ܕܣܢܝܩܐ̈ . ܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܡܛܠ ܠܡ ܕܥܕܬܐ ܫܩ̇ܠܝܢ : ܐܗܡܝܘ ܡܢܗ̇ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܬܗܘܐ
P:ProvQohSong [AB] ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ . ܗܠܟ ܗܟܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܛܒܐ̈ . ܘܛܪ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ .
P:Ps [AB] ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܢܣܢܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܪܘܫܥܐ ܒܠܒܗ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܘܩܒܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ .
P:Ps [AB] ܕܠܘܬܟ ܐܩܪܐ ܒܟܠ ܝܘܡ . ܚܕܐ ܢܦܫܗ ܕܥܒܕܟ : ܡܛܠ ܕܠܘܬܟ ܡܛܠ ܐܢܬ : ܦܪܘܩ ܠܥܒܕܟ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܡܣܒܪ ܒܟ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ :
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܒܪܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡܢܘ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܠܥܠܡ : ܘܝܩܕ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܪܘܓܙܟ .     ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܢ ܚܦܪܐ :
P:Ps [AB] ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܗܘ ܫܘܒܩܢܐ . ܣܒܪܬ ܒܡܪܝܐ ܘܣܟܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܠܬܗ . ܡܛܠ ܠܩܠܐ ܕܟܘܫܦܝ . ܐܢ ܚܛܗܐ̈ ܢܛܪ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ .
PhiloxMab:Disc ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ . ܘܥܒܕܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܐܘ ܚܒܬܐ ܆ ܥܒܕܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܓܠܐ . ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܗܘ ܓܠܐ ܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܪܘܚܐ . ܐܦ ܟܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܬܬܡܠܠ ܆ ܪܡܐ ܗܝ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܨܪܝܟܘܬܐ . ܒܗܝ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܬܠ .
PhiloxMab:Disc ܕܪܚܡ ܠܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܚܒ ܟܪܣܗ ܘܪܚܡ ܚܝܘܗܝ̈ . ܡܫܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܘܢܫܬܘܩ ܘܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܗܝܡܢܐ ܆ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܓܘܣ . ܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܩܪܒܐ ܗܝ ܕܫܒܪܘܬܐ . ‏ ‏ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܠܗܝ ܕܐܦ ܡܐ ܕܐܙܕܟܝܬ ܠܘ ܣܓܝ ܪܒܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܗ̇ .