simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܥܒܪ Xܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܒܐ̣ܕܡ ܂ ܠܥܦܪܐ ܕܝܠܢ ܗܦ̣ܟܢܢ ܂ ܐܬXܡܪܬ ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܗܘ̣ܝܢܢ ܒܡܗܦܟܘܬ ܐܦܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
SynWestSyr ܥܕܢܐ̈ ܕܨܠܘܬܐ̈ ܕܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ . ܨܠܘܬܐ̈ ܫܠܡܘ ܆ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܝܩܪܘ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ .
BarṢal:ComGosp ܥܘ ܪܢܐ̈ ܕܢܣܒܝ̈ ܡܢܗ ܂ ܚܘܒܐ ܡܚܘܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܘܬܗ ܀ ܗܘ̇ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܫܘܕܥ ܠܘܩܐ ܀ ܘܘܚܢ ܐܢܬܬ ܟܘܙܐ ܃ ܗ ܂ ܗܠܝܢ ܢܫܐ̈
Eph:memHom ܥܘܠܐ ܒܩܪܒܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܦܪܣܝܘ ܛܡܐܐ̈ ܘܢܚ ܥܠܝܐ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܡܛܠ ܡܢ ܟܘܐܪܐ ܕܩܕܡܝܐ̈ ܕܚܒ ܗܘܐ ܚܝܠܐ ܕܓܢܒܪܐ̈ XXX
LiberGrad ܥܘܠܢ ܕܝܠܢ؟ ܟܡܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܠܢ ܕܝܠܢ : ܕܢܨܘܡ ܘܢܬܟܫܦ ܡܛܠ ܡܛܠ ܢܫܡܥ ܘܢܙܘܥ ܕܫܒܩ ܚܘܒܐ̈ ܘܡܚܣܝܢܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܨܡ ܘܐܬܟܫܦ
Chrys:ComJohn1 ܥܝܕܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܓܕܫܬ ܠܐܢܫ ܒܨ ܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܗܢ̣ܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܫܟܝܪܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܪܛܠܐܝܬ ܢܗܠܟ .
MiaphysiteDocs ܥܠܠܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܠܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܠܗ̈ ܡܛܠ ܃ ܕܠܡܝܠܝܛܝܘܣ ܠܡ ܣܟ ܠܗܢܐ ܡܟܝܠ ܒܟܗܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܡܝܢ ܚܢܢ
ActsMiaphysites ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܃ ܘܗܠܝܢ ܡܝܬܪܬ̈ ܐ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܛܘܪܐ ܚܬܝܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ
ActsMarMaʿIn ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܘ̇ܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܬܒܝܪܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܐܝܬ ܗܘܬ ܆ ܡܛܠ ܚܓܐ ܗܘ̇ ܕܢܒܘ ܐܠܗܗܘܢ . ܘܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ
SynOr ܦܘܪܢܣܐ ܕܣܢܝܩܐ̈ . ܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܡܛܠ ܠܡ ܕܥܕܬܐ ܫܩ̇ܠܝܢ : ܐܗܡܝܘ ܡܢܗ̇ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܬܗܘܐ
JacSer:memElishShulWom ܦܘܪܣܐ 245 ܐܝܟ ܕܬܢܐ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܕܬܗܪܐ ܠܓܚܙܝ ܛܠܝܗ ܡܛܠ ܕܫܝܠܘܡܝܬܐ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܡܪܝܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܘܟܣܝܗ ܡܢܗ
SevAnt:LuqGramm ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܡܬ̇ܪܥܝܢܢ ܝ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܛܠܬܗ ܆ ܡܛܠ ܕܚܝ̇ܐ ܘܕܡܝ̣ܬܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܡܬ̇ܪܥܝܘ
Ath:ExposPs ܦܪܘܩܐ ܬܙܡܪ ܒܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܏ܩܡܙ . ܏ܩܡܚ . ܏ܩܡܛ . ܩܢ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܘܕܝܠܢܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܆ ܕܒܗ ܥܡ̇ܪ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܘܝܐ ܆ ܕܡ̇ܥܕܪ ܠܗ ܘܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ ܫܠܝܚܝܐ ܆ ܕܒܗ ܐܡ̇ܪ
LiberGrad ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܪܡܐ : ܘܢܦܠܘ ܟܠܗܘܢ ܒܚܪܒܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝ ܡܪܢ ܡܛܠ : ܕܢܕܚܠܘܢ ܘܢܘܕܘܢ ܒܗ ܗܢܘܢ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܇ ܒܛܝܒܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܡܝܬܐ ܠܘܬܝ ܃ ܡܛܠ ܗܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܢܣܒܐ ܫܘܠܡܐ ܂ ܕܗܟܢܐ ܐܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘ̇ܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝ ܃ ܐܡ̇ܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܡܘܙܓܐ ܒܝܕ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܫܟܝܪܢ̈ ܐܪܫܥ ܡܝܬܪܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܇
JnRufus:Pleroph ܩܠܢ . ܡܛܠ ܕܗܪܛܝܩܐẌ ܬܪܝܝ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܘܕܥ ܗܘܐ ܗܘ ܚܠܡܐ ܡܛܠ . ܚܪܡܐ ܥܠܝܟ ܐܢܛܝܟ̇ܝܣܛܣX . ܟܕ ܥܗܝܕܐ ܚܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܝܙܬ
IšoMerv:ComOT ܪܒܘܬܗ̇ ܕܬܕܡܘܪܬܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܗ . ܕܬܠܬ ܆ ܥܠ ܡܛܠ ܡܡܪܚܝܢܢ ܠܩܘܪܒܗ [X]ܗ̇ܝ ܕܐܕܘܝ ܢܒܝܐ ܢܦܫܗ ܆ ܚܕܐ
SynWestSyr ܪܓܬܐ ܕܠܐ ܡܚܡܣܢܢܘܪXܟܘܢ . ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܫܥܐ . ܐܢܗ̣ܘ ܡܛܠ . ܘܬܘܒ ܠܘܬܗ̇ܟܕ ܠܘܬܗ̇ ܬܐܬܘܢ ܇ ܕܠܐ ܢܢܣܝܟܘܢ ܣܛܢܐ