simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܡܩܕܫ ܐܢܐ . ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܢܦܘܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܐܦܝ̈ . ܚܢܢܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ⁴ܐܢܘܢ . X [X]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܝ
BarṢal:ComGosp ܕܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܂ ܡܛܠ ܝ ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܂ Xܥܠܗܕܐ ܐܬܩܪܝ ܡܫܝܚܘܬܐ ܂ ܂ X ܂
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܘܬ ܐ ܇ ܗܕܐ̣ ܐ̇ܝܕܐ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗ ܡ̇ܩܒܠ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܕܒܟܠܡܕܡ ܩ̇ܢ̣ܐ ܨܝܕ ܐܒܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܇ 2 ܡ̇ܩܒܠ ܕܝܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܒܒܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܘܫܩ̣ܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ . XX ܕܚܡܫܐ .
SevAnt:LuqGramm ܡܥܠܝܘܬ ܐ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܢܘܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܂ ܘ ܡ̇ܫܬܡܗܐ ܒܣܪܐ ܆ ܘܬܘܒ ܟܠܗ̇ ܡܬܩܪܝܐ ܢܦܫܐ ܆
JacSer:Epist ܕܬܒܬܝ ܠܐ ܝܗܒܬ ܂ ܝX ܠܟ ܕܬܗܦܘܟܝܗ̇ ܂ 7ܘܟܕ ܓܙܪܬ ܒܝܫܬܐ ܡܛܠ ܢܝܟ̈ X ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܒܥܝܬ ܕܬܗܦܘܟ ܂ ܝ ܝ ܠܢܝܢܘܐ 5ܡܛܘܠ ܕܚܛܬ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܕ ܐܪܓܙܘܢ X X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܐܠܝܗܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܩܫܝܫܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܆ ܘܫ̣ܠܛܬ ܚܪܒܐ ܒܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܐܦ ܥܠ̈ ܥܕܬܐ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܆
BarṢal:LuqArabs ܕܡܩܒܠܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܓܕܬܐ̈ ܐܝܟ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ . ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܠܐ ]ܣܓܪ . . ܐܦܠܐ ܨܠܝX⁷
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܢܐܚܘܕ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܢ ܘܚܝܐ̈ ܕܡܥܠܝܢ . ܠܘ ܡܘܬܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܠܐ ܫܢܬܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢ ܐܒܐ ܗܘ . ܘܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܐܦ ܡܢ ܐܡܐ . ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܟܠܗ ܡܫܝܚܐ ܡܬܝܕܥ . ܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܆
Pall:LausHist ܕܣܓܝ ܗܘ ܡܝܬܪܢ̈ . ܡܙܒܢ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܘܛܝܡܝܗܝܢ̈ ܐܢܫX ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܘܢܣܝܡ ܠܗܝܢ ܟܡܐ ܛܒܢ̈
DionAr:MystWritings ܕܒܚܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܗ̣ܢܝܢ ܝܬܗܝܢ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ . ܀
IšoMerv:ComOT ܕܡܥܕܢ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܠܡܣܬܬܪܘ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܥܘܫܢܗ ܒܣܬܪܗ . ²ܗܢܘ . ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܩܢܘܡܗܐܝܬ ܠܗ .
Tim1:Epist |ܩ|O 83 28ܕܠܗ ܠܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܩ̇ܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ : 29ܐܝܟ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܒܚܕܝܘܬܐ 27ܚܫܐ̈ ܡܬܬܣܝܡܝܢ |ܩ |L 296ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܘ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܫܩܠܗ ܗܘ̣ܐ ܠܢܣܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܪܐ ܒܡܐܐ ܫܢܝܢ̣̈ . ܒܨܪ ܡܛܠ . ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܚܛܘ ܠܡܢܐ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܐܢܘܢ .
BarṢal:ComLiturg ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܐܒܐ ܂ ܘܦ̇ܩܚܐ ܕܢܘܕܐ ܠܗ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܝܝ ܐܚܪܝܬܐ ܠܒܪܐ ܣ̇ܠܩܐ ܃
BarḤadbš:FoundSch ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ ܠܡܕܩܘX ܡ̣ܢX ܚܕܪܝܗ̇̈ ܓܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪ̣ܒܪܢܗ : ܣܓܝ-ܐܐ ܚܒܨܝܢ ܠܗܪܟܐ . ܘܝܬܝܪܐ . ܬ
P:John [AB] ܗܢܐ ܐܒܝ ܪܚܡ ܠܝ ܆ ܕܐܢܐ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܂ ܕܬܘܒ ܐܣܒܝܗ̇ . ܠܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܂ ܘܢܫܡܥܘܢ ܩܠܝ . ܘܬܗܘܐ ܥܢܐ ܟܠܗ̇ ܚܕܐ ܂ ܘܚܕ ܪܥܝܐ .
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܐܟܘܬܢ . ܐܠܐ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܡܛܠ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢ . ܕܕܥܘ ܠܡ ܕܕܘܡܪܐ ܥܒ̣ܕܗ ܡܪܝܐ ܠܚܣܝܗ .
BarṢal:ComGosp ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝܝ ܡܬܦܫܟܝܢ ܘܡ̇ܣܒܪܝܢ ܃ ܕܐ ܟܢܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܒܪ ܐܕܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܗ̇ ܂