simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ ܡܪܝܐ : ܐܝܟ ܥܘܡܩܐ ܕܓܒܥܘܢ ܢܪܓܙ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܟܪܝ ܡܐܢܐ ܠܡܣܬܪܗ . ܘܡܫܬܝܬܐ ܩܛܢܬ : ܘܠܐ ܡܡܠܝܐ .
Ath:ExposPs ܕܒܝܫܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܥܠܝܟ ܐܬܠܬܟܘ . ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܡܛܠ ܘܠܫܘܢܩܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܥܛܝ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ .
SevAnt:Epist ܕܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܐܝܬܘXܘܝ ܇ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܐ . ܨܠܡܐ : ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܒܟܠܡܕܡ ܨܠܡܐ X X X X ܘܠܘ
LiberGrad ܕܒܡܘܟܟܐ ܡܬܠܡܕܝܢ ܠܗܘܢ : ܠܐ ܩܛܠܝܢ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܚܕܘ ܒܗܘܢ ܡܛܠ ܘܡܬܩܛܠܝܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܕܚܠܬܐ̈ ܓܝܪ
PhiloxMab:Disc ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ . ܘܥܒܕܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܐܘ ܚܒܬܐ ܆ ܥܒܕܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܓܠܐ . ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܗܘ ܓܠܐ ܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܒܥܝܬ ܕܬܐܡܪ ܘܠܐ ܝܕܥܬ ܡ̇Xܢ Xܬ ܕܬܟܬܘܒ : ܐܚܘܝܟ ܗܫܐ ܡܛܠ . ܕܝܠܟܘܢ ܕܝܢ ܒܕܝܐ ܐܢ ܝܢ ܝ . ܩܐ ܕܪܥܝܢܝܟܘܢ̈ . ܐܠܐ
P:Jer [AB] ܕܒܪܐ ܡܪܝܐ ܚܕܬܐ ܒܐܪܥܐ : ܢܩܒܬܐ ܬܚܒܒ ܓܒܪܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܬܦܠܓܐ ܐܢܬܝ ܒܪܬܐ ܬܝܒܬܐ :
SevAnt:LuqGramm ܕܒܪܘܟܒܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܘ ܒܕܝܠܝܘܬ ܩܘܝܡܐ ܡܩܝܡܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܚܝܕܐ ܠܗ ܇ ܕܦܪܝXܘܦܐ ܕܝܠܢܝܐ ܢܬ̣ܟܬܒ ܂
DadQaṭ:ComAscet ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܩܪܒܐ̈ ܡܥܘܟܝܢ ܠܟ : XX ܡܛܠ ܬܐܬܪ ܐܢܘܢ ܆ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ̣ ܠܐ ܫ̇ܠܐ ܚܘܫܒܟ ܡܢ ܕܢܫܓܫܟ̣
BarṢal:ComGosp ܕܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘܬ̇ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܀ ܐܟܙܢܐ ܕܚܫܡ̣ܝܬ ܐ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ ܣ̇ܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ ܀ ܚܫܡܝܬܐ ܓܝܪ ܐܬ̣ܩ̇ܪܝܬ̇ ܂
P:Gen [AB] ܕܓܒܪܐ̈ ܐܚܐ̈ ܚܢܢ . ܗܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܩܕܡܝܟ : ܦܪܘܫ ܡܢܝ : ܐܢ ܡܛܠ : ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܨܘܬܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟ : ܘܒܝܬ ܪܥܘܬܝ̈ ܠܪܥܘܬܟ̈ :
BarṢal:ComGosp ܕܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܂ ܡܛܠ ܝ ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܂ Xܥܠܗܕܐ ܐܬܩܪܝ ܡܫܝܚܘܬܐ ܂ ܂ X ܂
IšoMerv:ComOT ܕܓܠܝܙ XXܐ ܡܢ ܪܓܬܐ . ܐܠܐ ܦܓܕܗ ܠܙܘܥܐ ܕܪܓܬܐ ܕܠܐ ܝ XXX ܝ ܡܛܠ ܘܝܒܝܫܘܬܐ . ܢ X [4ܠܐ ܕܝܢ ܝܕܥܗ̇ . ܗܢܘ . ܠܐ ܩ̣ܪܒ ܠܗ̇ . ܠܘ
P:Gen [AB] ܕܕܚܠ ܠܡܬܒ ܒܨܥܪ : ܘܝܬܒ ܒܡܥܪܬܐ : ܗܘ ܘܬܪܬܝܢ ܒܢܬܗ̈ . ܡܛܠ . ܘܣܠܩ ܠܘܛ ܡܢ ܨܥܪ ܘܝܬܒ ܒܛܘܪܐ : ܗܘ ܘܬܪܬܝܢ ܒܢܬܗ̈ ܥܡܗ :
P:Ezek [AB] ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ : ܘܒܦܘܩܕܢܝ̈ ܠܐ ܗܠܟܘ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܦܘܩܕܢܝ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ :
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܘ ܢܢܛܪܟ ³ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܛܐܡܘܬܐ ܆ X ܕܢܐܡܪ ܆ ܕܐܢ |ܠܐ ܠܡ ܡܛܠ : ¹ܙܘܗܪܐ ܕܬܫܥܐ̈ X : ²ܥܨܝ ܢܦܫܟ ܒܗܘܓܝܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̣̈
BarṢal:ComLiturg ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܐܒܐ ܂ ܘܦ̇ܩܚܐ ܕܢܘܕܐ ܠܗ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܝܝ ܐܚܪܝܬܐ ܠܒܪܐ ܣ̇ܠܩܐ ܃
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܗܘܘ ܒܢܝܐ̈ ܕܩܝܡܬܐ . ܘܡܢ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܘܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܟܠܝܢ ܘܠܐ ܫܬܝܢ ܇ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܠܗܐ
JnDara:OnOfferings ܕܗܟܢܐ ܙܪ . ܩ ܕܗ̣ܢܘܢ ܪܐܙܐ̈ ܢܬܚܦܘܢ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܝܗܒܘܢ ܡܛܠ ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܩܘܪܒܐ ܗܘ̇ܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܒܝܕ ܦܬܐ̈ ܡܬܚܦܝܢ :
BarḤadbš:FoundSch ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ ܠܡܕܩܘX ܡ̣ܢX ܚܕܪܝܗ̇̈ ܓܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪ̣ܒܪܢܗ : ܣܓܝ-ܐܐ ܚܒܨܝܢ ܠܗܪܟܐ . ܘܝܬܝܪܐ . ܬ