simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܪܚܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܠܐ ܟܐܢܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܠ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܘܡܢ ܡܛܠ ܢܝܩܪ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܛܥܝܘܬܐ ܢܫܪܪ ܠܗܢܘܢ ܕܛܥ̇ܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܪܬܬܝܗܒ ܥܠܝܟ ܒܘܪܟܬܐ ܂ ܩܦܠܐܘܢ ܒ ܝX ܥܠ ܕܙܕܝX ܕܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܩܢܝܐ ܐܘܕܥܬ ܠܢ ܫܘܘܕܥܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܬܟܬܫ ܚܠܦ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܫܒܠܐ̈ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܦܪܘܩܐ ܡܛܠ |X166|ܚܘܠܡܢܐ ܕܡܫܪܝܐ ܡܛܠ ¹³ܗܘ̣ܘ ܗܟܝܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܛܠܘܡܐ̈ : ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈
P:Cor [AB] ܫܘܒܚܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܗܘ ܕܐܬܒܛܠ ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܬܫܡܫܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܚܪ ܒܦܪܨܘܦܗ ܕܡܘܫܐ :
SevAnt:LuqJul ⁵ܚܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܗܘܝܬ . ܗ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܚܒܠܐ ܡܫܡܗܝܢ ܡܛܠ ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܗ̣ܝ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܣܓܝ ܡܬܬܢܚ ܐ ܘܡܬܥܣܩ ܐܢܬ
PhiloxMab:epPatricius ⁷⁶ܕܠܐ ܥ̇ܠܬ ܠܘܬܗ̇ ܒܬܪܥܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ . ܡܛܠ ܡܬܝܗܒܐ ܠܝ ܡܘܗܒܬ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܠܗ̇