simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܒܪܬ ܕܐܒܐ . ܡܛܠ ܕܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܐܡܪܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ
P:Cor [AB] ܥܒܕ ܐܢܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܗܘܐ ܫܘܬܦܐ ܠܣܒܪܬܐ
SynWestSyr ܒܙܘܘܓܐ ܠܐܪܡܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܦܩ̣ܕܘ ܫܠܝܚܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܚ̇ܪ
Eph:ComGen&Exd ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ
SevAnt:madHym ܐܪܘ̣ܝܬX . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܘܐ ܕܫܝܢܐ ܐܢܬ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪܬ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܝܬ
P:Esd [AB] ܡܪܢ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܟܘܠܢܢܐ
SevAnt:CathHom ܣܝܡܝܢ ܠܘܬܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܢܣܒܝܢ ܥܡܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܒܫܘܪܝܐ ܒܝܕ
Chron1234 ܕܢܦܝܣ ܡܠܟܐ ܠܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܐܪܓܝܗ ܂ ܕܐܣܒܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܘ ܝX ܡܛܠ ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ
IšoMerv:ComPs ܕܥܡܢ ܒܚܘܪܝܒ ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝ ܕܝܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ
Ps-Ath:Virg ܡܝܩܪܝܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X⁴ܬܠܝܬܝܐXX . XX112ܙX ܡܛܠ ܕܒܗܢܐX⁰ܩܪܒܐ : XXܗ̇ܢܐ
DionAr:MystWritings ܐܢܝܢ̈ . ܀ ܡܛܠ ܕܒܚܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆