simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ . ܡܛܠ Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈
Tim1:Epist 296ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܡܛܠ |ܩ|O 83 28ܕܠܗ
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
SevAnt:CathHom ܡܛ-ܠܬܢ : ܟܕ ܡܛܠ ܐܕܡ ܕܥ̣ܒܪ ܥܠ
Babai:BookUnion ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
SynWestSyr . ܟ . ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ̈ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܩܫܝܫܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܠܝܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ
Babai:BookUnion ܕܣܥܪ ܚܘܛܪܐ ܃ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܐܚܝܕ
SevAnt:LuqGramm 2 ܡ̇ܩܒܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬ ܐ ܇
ComGenExod ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ . ܡܛܠ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܕܢܐ ܠܐܝܡܡܐ ܃ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܠܡܟܠܝܗ ܡܢ ܗܕܐ· ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܕܝܪ ܗܘܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܥܕܬܐ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕ ܐܪܓܙܘܢ X
JacSer:Epist ܕܠܐ [ܫܘܚXܦ1ܐ ܂ ܡܛܠ ܕ ܢ [ܕܗܘ]ܐ
SevAnt:LuqGramm Xܘ Xܣ ܂ ܡܛܠ ܕ·ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ