simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐܐܠܗܐ ܝܠܝܪ . . ܘܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܢ . ܫܐ ܡܛܠ ܡܢܗ̇ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܡܚܘܝܢ ܚܢܢ ܠܗ̇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܬ ܕܐܒܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܐܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܪܝܪܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܡܛܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܗܢܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܫܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ : ܟܕ ܐܡܪܝܢ :
P:Cor [AB] ܕܐܗܘܐ ܫܘܬܦܐ ܠܣܒܪܬܐ ܀ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܛܠ . ܠܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܗܘܝܬ ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܚܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܆
SynWestSyr ܕܐܝܟܢܐ ܕܦܩ̣ܕܘ ܫܠܝܚܐ̈ . ܕܩܫܝܫܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܠܩܫܝܫܐ ܐܘ̇ ܠܡܫܡܫܢܐ ܕܢܬܢܩܦ ܒܙܘܘܓܐ ܠܐܪܡܠܬܐ .
SevAnt:LuqGramm ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̣ܣܒ ܇ ܡ̇ܢ 3ܗ̇ܘ ܝ ܕܢܣ̣ܒ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܩܝܦܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܀ ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܚ̇ܪ ܠܒܐ ܘܟܘܠܝܬܐ̈ ܂ ܘܒܪܢܫܐ ܒܥܝܢܐ̈ ܘܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܝ̣ܕܥ ܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܃ ܗܕܐ ܡܚܘܝܐ ܠܗ 2ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܂ ܝ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ ܗܘܐ̣ . ܟܐܬܐ ܗ̣ܘ ܕܩܒܠ ܚܒܪܗ ܡܩܒܠ ܗܘܐ̣ . ܡܛܠ . ܠܘ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܨܝ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ .
SevAnt:madHym ܕܐܠܘܐ ܕܫܝܢܐ ܐܢܬ ܗܘX ܆ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕ̈ XܚXܝܐ ܕܡܢܟ X ܫܪܪ ܡܛܠ ܕܝܒ̣ܝܫܐ ܗܘܬ ܒܢ̣ܗܝܐ . . ܒܐXܣܝܩܘܐ̈ ܐܪܘ̣ܝܬX . ܐܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡ̣ܪܬ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܝܬ . ܟܝܢܐܝܬ ܩܡ ܀ 19ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܆ ܡܕܝܢ ܢ . ܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ .
P:Esd [AB] ܕܐܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܬܬܒܢܐ : ܘܕܗܕܐ ܫܘܪܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ : ܡܚܬܬܐ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܚܪܒܬ ܀ ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܡܚܘܝܢ ܠܟ ܡܪܢ ܡܠܟܐ .
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܟܘܠܢܢܐ ܝܝ ܘܓܘ̇ܢܝܐܝ ܆ ܟܕ ܡܬܐܡܪ ܠܒܝܫ ܒܣܪܐ ܡܛܠ ܘܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܕܨܝܕ ܐܒܐ ܇ ܘܬܘܒ ܨܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚ̇ܠܨ ܠܒܘܫܐ̈ ܢܐܡܪ ܕܥܠ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܡܛܠ : ܘܡܫܓܫܝܢ ܘܡܛܥܝXܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܥܢܐܝܬ ܣܝܡܝܢ ܠܘܬܗܘܢ :
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦܢ ܒܫܘܪܝܐ ܒܝܕ ܕܙܥܘܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܓܫܢ ܥܡܪܘ : ܡܛܠ ܥܢܝܢܐ ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܘܢܣܒܝܢ ܥܡܗܘܢ .
Chron1234 ܕܐܪܓܝܗ ܂ ܕܐܣܒܪ ܥܠ ܟܗܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܂ ܘܥܒܕܘܗܝ ܕܢܐܡܪ XX ܕܙ̇ܕܩ ܕܢܦܝܣ ܡܠܟܐ ܠܢܘܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܢܣܒ̣ܘ ܩܕܝܫܘܬܐ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܪ ܢ ܒܠܘܕ ܂ ܗ̇ ܃ ܠܡܗ ܡܢܐ̈ ܕܬܡ̇ܢ ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ ܡܢܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܘܬ̣ ܥܕܬܐ ܐܦ ܡܛܠ ܃ ܥܘܠܘ- ܒܘܬܘ 2ܒܣܩܐ̣̈ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܝ ܂ ܠܘ ܝX
IšoMerv:ComPs ܕܐܬܡܠܝ ܕܝܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܚܫܘܟܐ ܕܥܩܬܐ̈ ܇ ܡܛܠ ⁰ܕܝܘܪܕܢܢ . [X0]ܚܘܪ ܡܪܝܐ ܒܩܝܡܟ ܕܥܡܢ ܒܚܘܪܝܒ ܆
Ps-Ath:Virg ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܬܐܛܪܝܢ ܡܛܠ ܘܟܠܬܐ ܘܬܠܡܝܕܬܐ ܒܫܡܗܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܘܕܣܓܝ ܡܝܩܪܝܢ . ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܒܗܢܐX⁰ܩܪܒܐ : XXܗ̇ܢܐ ܪܓܫ̣ܐXX⁷ܝܬܝܪ ܩܢܐ ܚ̣̇ܝܠܐ ܡܛܠ ܠܛܘܥܝܝ : ܦܪܘܫܘܬܗ ܕܪܓܫܐ X⁴ܬܠܝܬܝܐXX . XX112ܙX
DionAr:MystWritings ܕܒܚܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܗ̣ܢܝܢ ܝܬܗܝܢ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ . ܀