simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܐܝܩܪܐ̈ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ . ܘܠܡܫܡܫܢܐ̈ ܡܛܠ ܘܢܣܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܆ ܠܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩܠܝܪܘܣ . ܟ .
SynWestSyr ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܡܟܪܐܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ . ܣܡܢܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܡܛܠ ܕܓܒܝܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܪܨܦܐ ܀ ܠܐ .
SynWestSyr ܕܐܝܟܢܐ ܕܦܩ̣ܕܘ ܫܠܝܚܐ̈ . ܕܩܫܝܫܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܠܩܫܝܫܐ ܐܘ̇ ܠܡܫܡܫܢܐ ܕܢܬܢܩܦ ܒܙܘܘܓܐ ܠܐܪܡܠܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ . ܘܥܒܕܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܐܘ ܚܒܬܐ ܆ ܥܒܕܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܓܠܐ . ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܗܘ ܓܠܐ ܠܗ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܥܕܢ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܠܡܣܬܬܪܘ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܥܘܫܢܗ ܒܣܬܪܗ . ²ܗܢܘ . ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܩܢܘܡܗܐܝܬ ܠܗ .
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܐܟܘܬܢ . ܐܠܐ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܡܛܠ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢ . ܕܕܥܘ ܠܡ ܕܕܘܡܪܐ ܥܒ̣ܕܗ ܡܪܝܐ ܠܚܣܝܗ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܝܠܦܬ ܓܠܝܐܝܬ ܟܕ ܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܡܛܠ ܕܒܟ . ܒܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܚܘܒܐ ܕܦܐܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ .
ComGenExod ܗ̇ܝ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܨܒܗ ܐܠܗܐ ܦܪܕܝܣܐ ܥܡ ܐܝܠܢܐ̈ ܡܛܠ . ܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢܩܕܝܡ ܥܠ ܩܕܝܡܘܬܐ ܠܡ ܡܒܕܩܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܩܪܒܐ ܗܝ ܕܫܒܪܘܬܐ . ‏ ‏ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܠܗܝ ܕܐܦ ܡܐ ܕܐܙܕܟܝܬ ܠܘ ܣܓܝ ܪܒܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܗ̇ .
SevAnt:LuqJul ܡܨܛܠܝܢܘܬ ܕܒܐܕܡ ܠܐ ³ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗܟܢܐ ܓܒ]ܝ[ܠܬܐ ܡܛܠ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܫܠܚ ܛܝܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ .
P:Esd [AB] ܕܐܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܬܬܒܢܐ : ܘܕܗܕܐ ܫܘܪܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ : ܡܚܬܬܐ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܚܪܒܬ ܀ ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܡܚܘܝܢ ܠܟ ܡܪܢ ܡܠܟܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܐܘܣܦ XX X147ܕܒܗܘ̇ ܕܗܘ̣ ܫܕܪ . ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܠܝ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܛܒ ܕܡܠܬܗ ܫܢܝܬ ܠܗ̇ ܡܢܟܘܢ .
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܡܦܠܐܬ ܗܘ ܦܚܡܐ : ܡܬܚܫܚܝܢܢ ܒܦܪܝܣܝܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ܩ̇ܐܡ ܘܥܓܠ ܪܕ̇ܐ : ܒܪܘܚܐ ܠܗܢܐ ܡܦܚܡܝܢܢ .
Ath:Inc ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ Xܢ ܕܝܠܗ̇ ܥܡ̣ܪ . ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܐܬ̇ܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܗ̇ܦܟ ܠܗ̇ . ܠܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܫܬܘܝܐ .
Sahd:BookPerf ܕܫܒ̣ܩܘ ܠܡܪܝܐ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ . XX [X܏]ܡܢ̣ܘ ܠܐ ܡܛܠ ܢ̇ܬܟܬܒܘܢ . ܘܡܢ ܣ̣ܦܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܒܫܡܝܐ̣ ܢ̇ܬܥܛܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܥܝܕܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܓܕܫܬ ܠܐܢܫ ܒܨ ܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܗܢ̣ܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܫܟܝܪܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܪܛܠܐܝܬ ܢܗܠܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܝܬ ܠܗ ܢܝܚܐ ܐܠܐ ܐܢ ܓܢܒܬ . ܒܬܪ ܚܨܝܦܬ ܥܝܢܐ̈ ܗܪ݇ܛ . ܡܛܠ . ܘܡܢ ܓܒܝܢܝܗ̇ ܬܬܝܕܥ . ܥܠ ܚܨܝܦܬܐ ܐܣܓܐ ܢܛܘܪܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܪܘܚܐ . ܐܦ ܟܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܬܬܡܠܠ ܆ ܪܡܐ ܗܝ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܨܪܝܟܘܬܐ . ܒܗܝ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܬܠ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦܢ ܒܫܘܪܝܐ ܒܝܕ ܕܙܥܘܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܓܫܢ ܥܡܪܘ : ܡܛܠ ܥܢܝܢܐ ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܘܢܣܒܝܢ ܥܡܗܘܢ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܇ ܘܙ̇ܕܩ ܕܢ̣ܛܪ ܠܗ ܒܝܬܐ ܟܕ ܡܛ̇ܝܒ ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ .