simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:LuqArabs ܕܡܩܒܠܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܓܕܬܐ̈ ܐܝܟ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ . ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܠܐ ]ܣܓܪ . . ܐܦܠܐ ܨܠܝX⁷
JacSer:memHolySunPente ܡܪܢ ܘܝܗܒ ܠܫܢܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܐܬܐ ܠܟܪܘܙܘܬܗ ܒܒܒܠ ܕܢܚܬ݀ ܡܛܠ ܩܒܠܘ ܡܢܗ ܫܪܪܐ ܕܡܠܦ ܢܗܝܪܐܝܬ ܗܐ ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܟܪܙ ܩܘܫܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܣܒ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܦܢܛܣܝܣ̈ ܕܗܓܓܘܬܐ ܡܘܪܒ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܘܬܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܥ̣ܐ . ܕܗܟܢܐ ܢܬܒܛܠ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ
BarḤadbš:FoundSch ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ ܠܡܕܩܘX ܡ̣ܢX ܚܕܪܝܗ̇̈ ܓܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪ̣ܒܪܢܗ : ܣܓܝ-ܐܐ ܚܒܨܝܢ ܠܗܪܟܐ . ܘܝܬܝܪܐ . ܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܨܝܡܐ̈ ܐܝܬ ܕܨܐ̇ܡ ܡܛܠ ܕܦܠܚܝܢ ܚܕ ܦܘܩܕܢܐ̣ ܨܘܡܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪXܢ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ
EliaNis:Chron ܕܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܬܝܪܝܢ ܠܢ ܡܛܠ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪ ܢ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܦܩܝܢܢ ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ