simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܦܣܝܢ ܃ ܠܝܬ ܠܢ ܕܢܬܕܟܪ ܒܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܩܪܝܒܐ ܠܥܘܗ̇ܕܢܐ ܕܚܫܐ ܂ ܚܕܒܫܒܐ̈ ܕܝܢ ܃
PhiloxMab:Disc ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ . ܘܥܒܕܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܐܘ ܚܒܬܐ ܆ ܥܒܕܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܓܠܐ . ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܗܘ ܓܠܐ ܠܗ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܐܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܪܝܪܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܡܛܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܗܢܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܫܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ : ܟܕ ܐܡܪܝܢ :
Chron1234 ܗܕܐ ܚܕܘܬܐ ܐܒܠܢܝܬܐ ܂ ܡܬܥܩܪ ܒܝܬܗ ܘܡܬܥܛܐ ܥܘܗܕܢܗ ܡܛܠ ܝ ܃ ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܕܦܪܝܡܘܣ ܂ ܕܡ̣ܛܐ ܐܒܕܢܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܟܪܘܡܬܢܝܢ ܘܚܨܝܦܝܢ ³² ܡܢܗܘܢ ³³ܙܝܙܢܐ̈ . ܡܛܠ ܒܠܥܕ ³0ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܡܬܚܢܩܝܢ ³¹ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ
P:Cor [AB] ܕܡܪܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܚܢܢ ܕܚܕܘܬܟܘܢ . ܡܛܠ ܆ ܕܡܛܠ ܕܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܠܐ ܐܬܝܬ ܠܩܘܪܢܬܘܣ . ܠܐ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܒܓܢܬ̇ ܂ ܘܒܬܘܠܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܕܚܛܦ̣ܘ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒ ܡܛܠ ܒܬܘܠܬܐ ܕܡܬܚܒܠܐ ܂ ܥܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܡܥܠܝܘܬ ܐ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܢܘܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܂ ܘ ܡ̇ܫܬܡܗܐ ܒܣܪܐ ܆ ܘܬܘܒ ܟܠܗ̇ ܡܬܩܪܝܐ ܢܦܫܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . . ܩܪܒܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܡܛܠ ܢܐܡܪ ܆ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘܝ̈ ܕܢܫܬܡܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܇ ܒܛܝܒܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܡܝܬܐ ܠܘܬܝ ܃ ܡܛܠ ܗܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܢܣܒܐ ܫܘܠܡܐ ܂ ܕܗܟܢܐ ܐܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘ̇ܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܕܡ ܕܥ̣ܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܡ̇ܠ ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܠܐ ܐܬܢ̣ܣܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܡܛ-ܠܬܢ : ܟܕ
SynWestSyr ܕܝܢ ܒܒܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܘܫܩ̣ܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ . XX ܕܚܡܫܐ .
P:Ezek [AB] ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ : ܘܒܦܘܩܕܢܝ̈ ܠܐ ܗܠܟܘ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܦܘܩܕܢܝ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ :
MiaphysiteDocs ܥܠܠܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܠܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܠܗ̈ ܡܛܠ ܃ ܕܠܡܝܠܝܛܝܘܣ ܠܡ ܣܟ ܠܗܢܐ ܡܟܝܠ ܒܟܗܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܡܝܢ ܚܢܢ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܠܐ ܐܬ̣ܕܪܟܬ̇ ܠܗܘܢ ܆ ܓܕܐ ܫܡܗܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܆ ܟܕ ܥܠ ܫܐܕܐ ܡܕܡ ܣܡܘܗ̇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܣܠ̣ܩܬ̇ ܥܠ ܒܠܗܘܢ :
EliaNis:Chron ܕܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܬܝܪܝܢ ܠܢ ܡܛܠ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪ ܢ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܦܩܝܢܢ ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ
BarṢal:ComGosp ܕܡܢ ܣܘܪܝܐ ܝ ܕܦܘܢܝܩܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܘ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀ ܡܛܠ ܘܐܪܡ ܡܢܗ ܠܥܕܠܝܐ ܀ ܢܥܡܢ ܐܪܡܝܐ ܂ ܘܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܂
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܡܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ . X ܐ̇ܡܪ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܪܫܡ
Ps-Ath:Virg ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܬܐܛܪܝܢ ܡܛܠ ܘܟܠܬܐ ܘܬܠܡܝܕܬܐ ܒܫܡܗܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܘܕܣܓܝ ܡܝܩܪܝܢ . ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܢܝܚܐ ³³ܕܦܓܪܐ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ³⁴ܘܐܚܪܬܐ ܡܢ ܠܓܘ̣ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ : ܚܕܐ ܡ̇ܢ ³²ܡܢ ܠܒܕ̇ ܕܝܨܦܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ