simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܡܥܠܝܘܬ ܐ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܢܘܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܂ ܘ ܡ̇ܫܬܡܗܐ ܒܣܪܐ ܆ ܘܬܘܒ ܟܠܗ̇ ܡܬܩܪܝܐ ܢܦܫܐ ܆
P:Deut [AB] ܗܢܐ ܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ : ܕܬܥܒܕ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܡܐ ܡܛܠ ܕܥܒܕܐ ܗܘܝܬ ܒܡܨܪܝܢ : ܘܦܪܩܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܬܡܢ :
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܪܘܚܐ . ܐܦ ܟܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܬܬܡܠܠ ܆ ܪܡܐ ܗܝ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܨܪܝܟܘܬܐ . ܒܗܝ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܬܠ .
BarṢal:ComLiturg ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܐܒܐ ܂ ܘܦ̇ܩܚܐ ܕܢܘܕܐ ܠܗ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܝܝ ܐܚܪܝܬܐ ܠܒܪܐ ܣ̇ܠܩܐ ܃
SevAnt:LuqJul ⁵ܚܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܗܘܝܬ . ܗ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܚܒܠܐ ܡܫܡܗܝܢ ܡܛܠ ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܗ̣ܝ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܣܓܝ ܡܬܬܢܚ ܐ ܘܡܬܥܣܩ ܐܢܬ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܡܕܝܪ ܗܘܐ ܒܗ ܠܘܚܡܐ . ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܕܚܠ . ܕܠܡܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܐܘ ܕܟܐܦܐ . ܣ̣ܦܩ ܗܘܐ ܥܘܕܪܢܐ ܘܕܝܢ̣ܐ ܠܡܟܠܝܗ ܡܢ ܗܕܐ·
SynWestSyr ܕܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܬܒܥܬܐ ܘܠܐ X ܫܪܬ ܥܠܝܗ̇ ܡܛܠ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܐܦܠܐ ܠܡܫܟܢܘܬܐ ܕܡܡܫܟܢܐ ܠܗ ܕܢܠܒܘܟ .
P:Cor [AB] ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܗܘ ܘܠܐ ܠܗ ܠܟܪܘܒܐ ܕܢܟܪܘܒ ܇ ܘܐܝܢܐ ܕܡܕܪܟ ܥܠ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠܬܢ ܗܘ ܐܡܪ ܇ ܘܡܛܠܬܢ ܓܝܪ ܐܬܟܬܒܬ ܆
Chron1234 ܕܠܘ ܣܓܝ ܪܢܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܬܠܬܝܢ ܙܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܠܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܫܡ̇ܥܝܢ Xܘܘ ܂ ܟܕ ܡܗܠܠܝܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܚ̇ܕܝܬܘܢ ܒܕܓܠܘܬܐ ܃ ܠܫܪܪܐ ܕܡܢܝ ܡܬܡܠܠ ܠܐ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܃ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܬܘܢ ܠܝ ܂ ܝX
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ ܗܘܐ̣ . ܟܐܬܐ ܗ̣ܘ ܕܩܒܠ ܚܒܪܗ ܡܩܒܠ ܗܘܐ̣ . ܡܛܠ . ܠܘ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܨܝ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܟܕ ܡܢ ܚܕܐ ܩܪܢܐ ܪܫܡܝܢܢ ܘܡܫܚܝܢܢ ܘܡܥܡܕܝܢܢ ܡܛܠ ܘܡܘܠܟܢܐ ܕܠܘܬܗ ܀ ܝ XܝܫX ܪ ܂ ܢܢXܫX XXXܪX ܢܢXܝܫܝX ܀
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܕܐܡ̇ܪ : ܕܙܕ̇ܩ ܠܗ ܠܡܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܛܠ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܠܗܘܘܢ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܠܐ ܗܝܡܝ̣ܢܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ .
GanBus ܕܝܠܕܐ ܐܬܝܠܕ ܠܢ ܇ ܘܒܪܐܐܬܝܗܒ ܠܢ ܇ ܘܗܘ̣ܐ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܡܛܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܒܫܡܝܐ ܡܫܘܕܥܝܢ̈ ¹¹ ¹⁰ܐܝܟ ܛܘܒܢܐ ܐܫܥܝܐ :
Babai:BookUnion ܕܡܚܐ ܘܡܩܝܡ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܕܒܠܚܡܐ ܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܐܪܙܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܚ ܀ ܘܐܬܩܪܝ ܬܘܒ ܠܚܡܐ ܃ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܃ · ܝ ܚܕܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܠܓܒܪܐ ܦܕܢܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܘܙܪܝܥ ܠܗܝܢ ܙܦܠܢ ܡܛܠ ܐܢ ܐ ܇ ܬ Xܝ ܗܘ̣ܐ ܆ ܠܐ ܡܩܝܡ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܬܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܂
P:Kings [AB] ܕܠܐ ܝܕܥ . ܘܢܣܟ ܠܗܘܢ ܠܓܒܪܐ̈ ܠܡܐܟܠ . ܘܟܕ ܐܟܠܘ ܡܢ ܡܛܠ ܦܩܘܥܐ̈ ܕܕܒܪܐ ܡܠܐ ܠܒܫܗ . ܘܐܬܐ ܐܪܡܝ ܒܩܕܣܐ ܕܒܘܫܠܐ :
BarṢal:ComGosp ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܕܡܝܢܗ ܢܣܝܡ ܥܠ ܡܪܢ ܀ ܬܘܒ ܂ ܕܦܢܝܬܐ ܡܛܠ ܠܡ ܗܕܐ ܕܩܝܡܐ ܂ ܝܡܝܢܝܬܐ ܗܝ ܒܟܠ ܀ ܬܘܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂
Ath:ExposPs ܦܪܘܩܐ ܬܙܡܪ ܒܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܏ܩܡܙ . ܏ܩܡܚ . ܏ܩܡܛ . ܩܢ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܘܕܝܠܢܐܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕ ܐܪܓܙܘܢ X X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܐܠܝܗܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܩܫܝܫܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܆ ܘܫ̣ܠܛܬ ܚܪܒܐ ܒܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܐܦ ܥܠ̈ ܥܕܬܐ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܆