simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܡܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ . X ܐ̇ܡܪ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܪܫܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ ܡܢܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܘܬ̣ ܥܕܬܐ ܐܦ ܡܛܠ ܃ ܥܘܠܘ- ܒܘܬܘ 2ܒܣܩܐ̣̈ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܝ ܂ ܠܘ ܝX
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܒܟܠ ܆ ܘܠܒܐ ܠܐ ܓܙܝܪܐ ܐܝܬ ܠܟ ܇ ܘܥܠ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܘܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂
BarBahl:SyrLex ܡܝܬܐ . تسمّيها لغة الشام دقاق الميابر خدوش وقال ܡܛܠ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܗ̇ܘܝܢ ܥܠ ܚܕܝܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܘܒܛܪܦܐ̈ ܘܦܪܙܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܂ ܡܛܠ ܝ ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܂ Xܥܠܗܕܐ ܐܬܩܪܝ ܡܫܝܚܘܬܐ ܂ ܂ X ܂
ComGenExod ܗ̇ܝ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܨܒܗ ܐܠܗܐ ܦܪܕܝܣܐ ܥܡ ܐܝܠܢܐ̈ ܡܛܠ . ܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢܩܕܝܡ ܥܠ ܩܕܝܡܘܬܐ ܠܡ ܡܒܕܩܐ .