simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܢ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܝܩܝܪܢܝ̈ ܗܘܝ̈
Chrys:ComJohn1 ܠܗ̇ ܡܢܟܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܘܣܦ XX
Ath:Inc ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܥܠ ܒܠܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܐ ܐܬ̣ܕܪܟܬ̇
IšoMerv:ComOT ܢܦܫܗ ܆ ܚܕܐ ܡܛܠ ܪܒܘܬܗ̇ ܕܬܕܡܘܪܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܕܝܢ̈ ܢܗ̇ܡܐ ܆ ܡܛܠ ܘܕܐ ܠܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ
PhiloxMab:TenMem ܟܝܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝܝ ܡܬܦܫܟܝܢ
Cyr:ComLuke ܐܦܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܒܪ Xܢ ܦܘܩܕܢܐ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܐܬ̣ܩ̇ܪܝܬ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘܬ̇
BarṢal:ComGosp ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܣܘܪܝܐ ܝ
SynWestSyr . ܝܒ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܟܪܝܗܝܢ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܐ ܪܘܚܐ7 ܂
P:ProvQohSong [AB] ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ
P:Ezek [AB] ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ :
P:Ecclus [AB] ܐܣܓܐ ܢܛܘܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܢܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܟܠܗܝܢ ܨܒܘܬܗ̈ . ܡܛܠ Xܢܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܢܫܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܡܛܠ ܡ̣ܚܝܠܘܬܐ ܕܒ̣ܣܪܟܘܢ .
BarṢal:ComGosp ܚܘ̇ܝܒܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܕܚܙܝ̣ܗܝ ܕܙ̇ܟ̣ X
JacSer:Epist ܢܣܥܘܪ ܠܘܬܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܫ̣ܦܪ