simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܐܘܣܦ XX X147ܕܒܗܘ̇ ܕܗܘ̣ ܫܕܪ . ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܠܝ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܛܒ ܕܡܠܬܗ ܫܢܝܬ ܠܗ̇ ܡܢܟܘܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ ܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܛܐ̈ ܡܬܥܬܕܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܠܗ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܕܒܗ ܟܕ ܨܒܐ ܩܒܠ ܚܫܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܓܠܝܙ XXܐ ܡܢ ܪܓܬܐ . ܐܠܐ ܦܓܕܗ ܠܙܘܥܐ ܕܪܓܬܐ ܕܠܐ ܝ XXX ܝ ܡܛܠ ܘܝܒܝܫܘܬܐ . ܢ X [4ܠܐ ܕܝܢ ܝܕܥܗ̇ . ܗܢܘ . ܠܐ ܩ̣ܪܒ ܠܗ̇ . ܠܘ
P:Gen [AB] ܕܓܒܪܐ̈ ܐܚܐ̈ ܚܢܢ . ܗܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܩܕܡܝܟ : ܦܪܘܫ ܡܢܝ : ܐܢ ܡܛܠ : ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܨܘܬܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟ : ܘܒܝܬ ܪܥܘܬܝ̈ ܠܪܥܘܬܟ̈ :
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܠܐ ܐܬ̣ܕܪܟܬ̇ ܠܗܘܢ ܆ ܓܕܐ ܫܡܗܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܆ ܟܕ ܥܠ ܫܐܕܐ ܡܕܡ ܣܡܘܗ̇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܣܠ̣ܩܬ̇ ܥܠ ܒܠܗܘܢ :
JnEph:ActsEastSaints X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܒܝܕ ܬܫܒܘܚܬܗ̣ ܠܢ ܗ̣ܘ̇X ܢܓ̇ܕ ܠܘܬܗ̈ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܗ ܢ̇ܨܥܪ . ܕܗ̣ܘ̣ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ