simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܠܗ̇ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܓܠܝܙ XXܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
JacSer:Epist ܕܠܐ [ܫܘܚXܦ1ܐ ܂ ܡܛܠ ܕ ܢ [ܕܗܘ]ܐ
P:Gen [AB] ܒܢܬܗ̈ ܥܡܗ : ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܠܡܬܒ ܒܨܥܪ
DadQaṭ:ComAscet ܚܘܫܒܟ ܡܢ ܕܢܫܓܫܟ̣ ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ
BarḤadbš:FoundSch ܘܝܬܝܪܐ . ܬ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ
Sahd:BookPerf . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܢ̇ܟܒ̣ܫ ܠܚܫܐ̈ ܕܦܓܪܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܗܘܘ ܒܢܝܐ̈ ܕܩܝܡܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܟܝܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܡܨܛܠܝܢܘܬ ܕܒܐܕܡ ܠܐ
Babai:BookUnion ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ
Sahd:BookPerf ܥܘܫܢܟ ܘܐܝܩܪܟ . ܡܛܠ ܕܛ̇ܒܝܢ ܪܚܡ̣ܝܟ̈ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ
BarṢal:ComGosp ܝܡܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܚܘ̇ܝܒܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܕܚܙܝ̣ܗܝ ܕܙ̇ܟ̣ X
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܡܬ̇ܪܥܝܘ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܐܢܗ̣ܘ
DidascApost ܆ ܛܘܒܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܬܢܣܝܘ ܡܬܢܣܐ X
SynWestSyr ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܬܨܠܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܬ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܐܠܐ ܫܢܬܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ