simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:ComMyron ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ ܡܛܠ ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܪܝܖܐ̈ ܝܠܦܬ
JulRom ܕܝܢ ܗܟܢܐ . ܡܛܠ ܠܡ   ܕܐܘܪܗܝܐ̈
ActsMarMaʿIn . ܘܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܘ̇ܐ ܠܕܘܟܪܢܐ
JacSer:memHolySunPente ܗܝܕܝܢ ܐܟܪܙ ܩܘܫܬܐ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܝܗܒ ܠܫܢܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܒܠ ܚܫܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ
LiberGrad ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܪܡܐ :
LiberGrad . ܠܕܚܠܬܐ̈ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܒܡܘܟܟܐ ܡܬܠܡܕܝܢ ܠܗܘܢ
JacSer:memElishShulWom ܗܘܐ ܘܟܣܝܗ ܡܢܗ ܡܛܠ ܦܘܪܣܐ 245 ܐܝܟ
P:Heb&CathEpist [AB] ܠܢܝܚܬܝ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
P:Isa [AB] ܡܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ
P:Jer [AB] ܒܪܬܐ ܬܝܒܬܐ : ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܡܪܝܐ ܚܕܬܐ
P:Job [AB] ܕܝܡܡܐ̈ ܥܫܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܬܓܡܝ̈ ܟܠܝܢ
P:John [AB] ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܇ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
P:Kings [AB] ܒܩܕܣܐ ܕܒܘܫܠܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ .
P:Lev [AB] ܘܒܢܬܟ̈ ܥܡܟ : ܡܛܠ ܕܩܝܡܬܟ ܗܝ :
P:Mark [AB] ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܆ ܣܠܩܘ
SynOr ܥܒܕܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܝܙܝܕܐܦܪܝܕ ܙܕܩܢ̈ ܘܙܕܩܢܢ
P:ProvQohSong [AB] ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ
P:Ps [AB] ܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܒܥܝܢܘܗܝ̈