simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:ComMyron ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ . ܘܕܝܬܝܪ ܪܡ ܘܟܗܢܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܚܣܝܐ ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ
PersMartKgYaz1 ܕܡܢ ܫܪܝܖܐ̈ ܝܠܦܬ ܗܠܝܢ . ‏ 8 ܗܝܕܝܢ ܠܒܫ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܗܫܘ ܡܛܠ ܠܢ . ‏ ‏ܡܠܟܐ ܐܡܪ . ܐܢܐ ܠܘ ܛܠܘܡܝܐ ܘܩܘܛܪܓܐ ܐܡܪ ܐܢܐ .
JulRom ܠܡ   ܕܐܘܪܗܝܐ̈ ܩܨܗܘܢ ܓܚܿܟ ܒܗܘܢ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܡܛܠ . ܩܪܐ ܐܢܝܢ ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܥܢܝܗܘܢ̈ܿ ܟܬܼܒ ܠܗ ܕܝܢ ܗܟܢܐ .
ActsMarMaʿIn ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܘ̇ܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܬܒܝܪܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܐܝܬ ܗܘܬ ܆ ܡܛܠ ܚܓܐ ܗܘ̇ ܕܢܒܘ ܐܠܗܗܘܢ . ܘܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ
JacSer:memHolySunPente ܡܪܢ ܘܝܗܒ ܠܫܢܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܐܬܐ ܠܟܪܘܙܘܬܗ ܒܒܒܠ ܕܢܚܬ݀ ܡܛܠ ܩܒܠܘ ܡܢܗ ܫܪܪܐ ܕܡܠܦ ܢܗܝܪܐܝܬ ܗܐ ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܟܪܙ ܩܘܫܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ ܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܛܐ̈ ܡܬܥܬܕܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܠܗ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܕܒܗ ܟܕ ܨܒܐ ܩܒܠ ܚܫܐ .
LiberGrad ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܪܡܐ : ܘܢܦܠܘ ܟܠܗܘܢ ܒܚܪܒܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝ ܡܪܢ ܡܛܠ : ܕܢܕܚܠܘܢ ܘܢܘܕܘܢ ܒܗ ܗܢܘܢ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ
LiberGrad ܕܒܡܘܟܟܐ ܡܬܠܡܕܝܢ ܠܗܘܢ : ܠܐ ܩܛܠܝܢ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܚܕܘ ܒܗܘܢ ܡܛܠ ܘܡܬܩܛܠܝܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܕܚܠܬܐ̈ ܓܝܪ
JacSer:memElishShulWom ܦܘܪܣܐ 245 ܐܝܟ ܕܬܢܐ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܕܬܗܪܐ ܠܓܚܙܝ ܛܠܝܗ ܡܛܠ ܕܫܝܠܘܡܝܬܐ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܡܪܝܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܘܟܣܝܗ ܡܢܗ
P:Heb&CathEpist [AB] ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܠܗ : ܘܗܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ . ܘܗܪܟܐ ܬܘܒ ܐܡܪ . ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ ܠܢܝܚܬܝ ܀
P:Isa [AB] ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ ܡܪܝܐ : ܐܝܟ ܥܘܡܩܐ ܕܓܒܥܘܢ ܢܪܓܙ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܟܪܝ ܡܐܢܐ ܠܡܣܬܪܗ . ܘܡܫܬܝܬܐ ܩܛܢܬ : ܘܠܐ ܡܡܠܝܐ .
P:Jer [AB] ܕܒܪܐ ܡܪܝܐ ܚܕܬܐ ܒܐܪܥܐ : ܢܩܒܬܐ ܬܚܒܒ ܓܒܪܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܬܦܠܓܐ ܐܢܬܝ ܒܪܬܐ ܬܝܒܬܐ :
P:Job [AB] ܗܢܐ ܦܬܓܡܝ̈ ܟܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܓܐܪܘܗܝ̈ ܕܚܣܝܢܐ ܒܒܣܪܝ . ܡܛܠ ܕܗܘܢܝ ܒܡܣܐܬܐ ܐܟܚܕܐ . ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܡܢ ܚܠܐ ܕܝܡܡܐ̈ ܥܫܢ :
P:John [AB] ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܦܠܓܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܕܥܐܕܐ ܆ ܣܠܩ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܡܛܥܐ ܠܥܡܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܇
P:Kings [AB] ܕܠܐ ܝܕܥ . ܘܢܣܟ ܠܗܘܢ ܠܓܒܪܐ̈ ܠܡܐܟܠ . ܘܟܕ ܐܟܠܘ ܡܢ ܡܛܠ ܦܩܘܥܐ̈ ܕܕܒܪܐ ܡܠܐ ܠܒܫܗ . ܘܐܬܐ ܐܪܡܝ ܒܩܕܣܐ ܕܒܘܫܠܐ :
P:Lev [AB] ܕܩܝܡܬܟ ܗܝ : ܘܩܝܡܬܐ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ : ܐܬܝܗܒܬ ܡܢ ܕܒܚܐ̈ ܡܛܠ : ܐܟܘܠܘ ܒܐܬܪܐ ܕܕܟܐ : ܐܢܬ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܒܢܬܟ̈ ܥܡܟ :
P:Mark [AB] ܟܢܫܐ ܆ ܣܠܩܘ ܠܗܘܢ ܠܐܓܪܐ . ܘܐܪܝܡܘ ܬܛܠܝܠܐ ܕܐܬܪ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܫܩܝܠܝܢ ܠܗ ܒܝܬ ܐܪܒܥܐ . ܘܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ
SynOr ܕܠܝܙܝܕܐܦܪܝܕ ܙܕܩܢ̈ ܘܙܕܩܢܢ . ܘܟܡܐ ܕܣܪܓܝܣ ܚܝ ܠܐ ܡܛܠ ܘܦܪܘܗ ܘܩܫ ܠܡܦܩܕ ܘܠܡܣܥܪ ܥܒܕܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ . ܗܠܟ ܗܟܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܛܒܐ̈ . ܘܛܪ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ .
P:Ps [AB] ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܢܣܢܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܪܘܫܥܐ ܒܠܒܗ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܘܩܒܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ .