simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܡܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ
IšoMerv:ComOT ܠܗ̇ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܓܠܝܙ XXܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܘܥܡܗ̇ ܕܡܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܗܕܡܐ
SynWestSyr ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥܘܢ ܡܠܦܢܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܡܢܐ ܩܪܒܘ ܐܘ̇
P:Ps [AB] ܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
BarṢal:ComGosp ܝܡܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ
SevAnt:Epist X X ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܠܢܝܚܬܝ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
Chron1234 ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܪܝܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܪܝܖܐ̈ ܝܠܦܬ
P:Lev [AB] ܘܒܢܬܟ̈ ܥܡܟ : ܡܛܠ ܕܩܝܡܬܟ ܗܝ :
SevAnt:CathHom ܣܝܡܝܢ ܠܘܬܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
JacSer:memElishShulWom ܗܘܐ ܘܟܣܝܗ ܡܢܗ ܡܛܠ ܦܘܪܣܐ 245 ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ
DidascApost ¹⁸⁷ܢXܐܘ̇ܪܡ ܠܒܐ ܡܢܝXܫܢܐ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܕܚܠܬ ܦܬܟܐ
Ath:HomEpist ܝܨܝܦܘܬܐ ܗܘ̣ܬ ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܘܒܐܘܣܝܐ ܕܒܪܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܝܢ ܡܢܝܢܝܐ̈
Cyr:ComLuke ܐܦܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܒܪ Xܢ ܦܘܩܕܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܘ ܝX ܡܛܠ ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ
P:Mark [AB] ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܆ ܣܠܩܘ