simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡܘܬܒܐ ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܐ ܩܪܗ̇ ܕܦܢܝܬܐ
Tim1:Epist : ܘܐܦܢ ܗܟܢ ܡܛܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ 26ܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܠܡܣܒ ܘܡܦܪܓܠܝܢ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܬܝܪܬܐ ܚܫܒܝܢܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܝ ܡܠܝܠܘܬܐ
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
Tim1:Epist ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ ܂
Tim1:Epist ܠܗ ܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܟܝܢܗ ܇ 36ܠܐ
Tim1:Epist ܂ ܘܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܟܠ ܥܒܕܐ ܡܬܐܡܪ
Tim1:Epist X⁵ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܣܟ ܠܐ ܐܫܬܪܝܬ̈
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܬܘܬܪܐ ܝ-
Tim1:Epist ܪܚ̇ܡܝܢ ܐܢܬܘܢ 12ܠܢ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܘܚܝܢ ܐܢܬܘܢ
Tim1:Epist . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܘܦܣܗX ⁴⁰ܓܡܪܝܢ
Tim1:Epist ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܢ̣ܟܦܘܪ ܒܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܕܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܫܒ̣ܩ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܘܐܝܟ
Tim1:Epist ܬܘܒ 15ܫXܗܗ ܆ ܡܛܠ ܕܐܕܡ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܗܘܘ̈ ܒܢܝܐ̈ ܕܩܝܡܬܐ
Tim1:Epist ܗܟܢ ܐܝܬܝܗ̇ : ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܗ ܕܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܝ2 ܡܕܝܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܥܒܕܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܚܝܒܐ ܟܘܣܪܘ