simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܡܘܕܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܃ ܙ̇ܕܩ ܝܝ ܠܡܥܪܩ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܚܕ ܡܛܠ ܢ̇ܨܝܢ ܂ ܗܕܐ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ
Tim1:Epist ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܢ̣ܟܦܘܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܃ ܥܡܢ ܓܝܪ ܘܐܟܘܬܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܡܘܕܝܢ ܂ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܕܢ̣ܟܦܘܪ ܒܗܠܝܢ ܙ̇ܕܩ ܂ ܐܘ ܕܢܘܕܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܫܦܝܪ ܡܘܕܝܢ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܃
Tim1:Epist ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܃ · ܝܝ ܂ ܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܛܠ ܒܗܠܝܢ ܙ̇ܕܩ ܂ ܐܘ ܕܢܘܕܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܗܕܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܢܘܕܐ ܒܗܕܐ ܃ ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܘܐܟܘܬܢ ܘܥܡܢ ܡܛܠ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܃ · ܝܝ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ ܃ ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܘܐܟܘܬܢ ܘܥܡܢ ܡ̇ܘܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܘ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܢܪ ܡ ܠܡܥܡܘܕ ܂ ܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܙܒܢܐ 1 ܂ · ܝ ܂ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܠܘ ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃
Tim1:Epist ܚܫܐ ܂ X ܂ ܕܟܒܕܐ ܘܕܟܘܠܝܬܐ̈ ܃ ܘܐܦ ܠܥܝܢܐ̈ ܘܐܦ ܠܡܘܚܐ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܝ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܒ̣ܕܐ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܘܠܝܬܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܕܕܟܝܢܢ ܡ̣ܢ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܃ ܒܚܪܝܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܟܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܐܠܐ ܒܢ ܡ̇ܢ ܕܟܝܐܝܬ ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܡ̇ܒܪܩ ܃
Tim1:Epist ܫܘܚܬܐ ܂ ܒܠܚܘܕ X ܘܨܐܬ ܐ ܕܓܘܕܦܐ ܃ ܕܚܕ ܘܬ ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܃ ܒܚܪܝܝܐ̈ ܕܝܢ ܘܒܓܘܡܕܢܐ̈ ܒܨܝܪܐܝܬ ܡܬܚܙܐ ܨܡܚܗ ܃
Tim1:Epist ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܃ ܒܬܪ ܕܐܬܥܡܕܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܃ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܝܝ ܡܛܠ ܘܕܡܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܟܝ ܡܫܟܚܐ ܕܢܥܡܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܘ̇
Tim1:Epist ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ ܡܠܦ ܕ ܢ ܘܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܢܢܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܘܢܡܘܣܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬ̇ܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܟܝܬ ܕܒܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܃ ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܝ ܒܟܠܗܝܢ ܕܦܘܪܩܢܐ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܟܢ̈ ܃ ܕܡܢܗܝܢ ܚܪܝܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܬܒܪܝ ܂
Tim1:Epist ܐܪܙܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܂ ܙ̇ܕܩ ܡ̇ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ 2ܟܬܒܐ ܐܠܦ ܘܕܝܠܢ ܐܟܚܕ ܘܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܢ ܡܬܚܪܝܢ ܂
Tim1:Epist ܕܡܢܗ̇ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܡܥܡܘܕܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܠܝܕܝܢ ܃ ܟܡܐ ܐܪܐ ܡܛܠ ܒܐܠܗܘܬܐ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܐܚܐ̈ ܕܝܢ ܬܘܒ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܂
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ 0ܝ ܕܢܥܡܕ ܠܩܘܪܝܠܝܢܘ̈ ܃ ܘܪܫܗ̇ ܡܛܠ ܃ ܕܟܬܒܗ̇ ܠܐܝܕܝ̈ ܫܠܝܡܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܕܬܐ ܃ ܕܪܘܫܡܗ̇
Tim1:Epist ܐܝܩܪܐ ܕܪܘܫܡܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܝX ܒܬܪ ܐܪܙܐ̈ ܩܠܝܠ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܂ ܘܡܫ̇ܡܠܐ ܬܫܡܫܬܗ ܂ ܘܟܕ ܢ̇ܦܩ ܩܘܕܫܐ ܃ ܠܗ ܝ̇ܗܒ ܩܕܡܝܬ ܂
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ ܂ Xܝܝ ܂ ܕܝܠܢ ܥܒܝܕܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܕܥܒܝܕܐ ܡܛܠ Xܢ ܓܝܪ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܂
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܗܕܐ ܪܢ̈ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܃ ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ ܙ X ܂ ܝ- ܐܪܐ ܡܛܠ ܘܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܘܢܦܫܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܬܚܡܝܢ ܒܗܠܝܢ ܃ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܟܝܢܐ ܃ ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ ܙ X ܂ ܝ- ܐܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܐ ܡܛܠ ܡܬܬܚܡܝܢ ܒܗܠܝܢ ܃ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܗܕܐ ܪܢ̈