simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܐܬܒܪܝ ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ³⁷ܕܐܝܬܘܗܝX ³ܐܝܬܘܗܝ 2 ܡܛܠ ܆ ܡܛܠ ܕܗܘܐ̈ ܐܘ ܗ̇ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ Xܕܐܝܬܘܗܝ .
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܛܢܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ |ܩ |L 133ܒܟܘܢ : ܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ |X 157|ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ .
Tim1:Epist ܕܐܦ 37ܕܚܫ ܘܡܝܬ ܡܬܐܡܪ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ 38ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܡܛܠ . . 5 , 6ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ̈ 36ܕܠܘܩܒܠ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ .
Tim1:Epist 24ܕܐܝܟ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܐܬܟܬܒ . 47 , 8ܐܬܬܥܒܪܘ |L 3Xb| ܡܛܠ ܝܬܝܪ ܩܠܝܠ . 47 , 7 23ܘܐܬܟܬܒ ܟܡܐ ܕܡܨ ܝܐ ܒܬܘܪܨܐ .
Tim1:Epist ܕܐܬܚܝܕ ܥܡ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܙܘܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܘܝܗ : ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܢܦܫܐ ܆ ܟܡܐ ܐܪܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܪܢܫܗX ܕܡܪܢ .
Tim1:Epist ܗܕܐ ܐܡ̣ܪX : ³ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ̈ . ܘܠܐ³⁹ ܐܡ̣ܪ ܕܡܠܬܐ ܡܛܠ ܘܐܘܢܓܠܣܛܐ ܆ |M686b|ܟܕ ܡܡܠܠ ³⁷ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܝܬܐ̈ .
Tim1:Epist ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܠܗܢܐ ܘܡܥܛܦ . 7X2ܐܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܗ ܡܛܠ ܕܡܪܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܩܢܘܡ ܐܠܗܘܬܗ ܙܕ̇ܩ ܠܢ ܕܢܣܓܘܕ ܘܢܥܦܩ .
Tim1:Epist ܕܡܙܥܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܒܪܐ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ : ܡܛܠ ܓܝܪ |509|ܫܠܝܚܐ : ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܟܬ̣ܒ .
Tim1:Epist ܕܟܠܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ ܒܝܢܬ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܒܕܡܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ |ܩ |M 735ܢܬܚܫܒܘܢ . ܐܠܐ ܐܝܩܪܐ ܝܬܝܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ .
Tim1:Epist ܕܟܠܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ ܒܝܢܬ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܒܕܡܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ |ܩ |M 735ܢܬܚܫܒܘܢ . ܐܠܐ ܐܝܩܪܐ ܝܬܝܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ .
Tim1:Epist ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܟܝ̣ ܩܕܝܫܐ ܗ̣ܘ . ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ ܡܛܠ ܠܡ ܕܩܘܕܫܐ ²X¹ܢܐܬܐ . ܘܚܝܠܗ ܕܥܠܝܐ ܢܓܢ ܥܠܝܟܝ .
Tim1:Epist ܗܢܐ ܡܫܚܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܟ : ܡܫܚܐX ܕܚܕܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܒܪܝܟ̈ ܡܛܠ ܫܒܛܐ ܕܡܠܟܘܬܟ . ܪܚܡܬ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܣܢܝܬ̇ ⁴⁶³ܥܘܠܐ .
Tim1:Epist ܗܢ̇ܘܢ ܫܒܝܚܐ̈ ܘܕܒܟܠ ܡܝܬܪܐ̈ : 12ܘܕܟܡܐ ܕܡܫܟܚܐ ܡܛܠ 10ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܒܚܕܝܘܬܐ . 44 , 6ܡܠܘܢ 11ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܠܐ ܡܣܘܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ 13ܥܡ̇ܢ . ܐܢܬܘܢ ܡܕܝܢ ܠܐ ܪ ܡܛܠ ܠܢ̣ 11ܡܛܠ ܕܠܐ ܪܚܡܝܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܪܚ̇ܡܝܢ ܐܢܬܘܢ 12ܠܢ̣
Tim1:Epist ܕܗܘ̈ ܟܕ ܗܘ̈ ܡܠܦܢܐ : ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ : ܘܡܪܝܐ ܡܛܠ ܘܝܪܬܐ ܘܫܠܝܛܐ : ⁴⁴⁵ܒܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܫܘܝܐܝܬ . 8 , 13ܐܠܐ
Tim1:Epist ܗܢܐ . Xܒܙܝܐ ܗ̣ܘ XܒX ²⁸ ܘܡܡܚܝܐ . 5 , 4ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܢܩܪܐ ܡܛܠ |ܩ |X176ܟܬܝܫܐ ܡܛܠ ܗܢܐ . . . Xܒܪܐ ܗ̣ܘ ܒܒܩܙ . 1ܩXX
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠܬܟ̣ 28ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܟܝܢܐ 26ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪ ܟܒܐ . ܒܬܪ ܟܢ 27ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܠܘ ܒܗ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܢ ܝܬܝܪܐܝܬ 35ܒܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܡܪܢ ܥܠܬܐ ܡܛܠ 33ܥܘܫܢܐ ܕܚܫܐ ܕܡܛܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܚܒܝܒܢ . 44 , 2 34ܐܠܐ
Tim1:Epist ܐ ܓܪܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪ ܝ ܝܘܐܢܝܣ 6ܗܢܝܢ̈ ܕܠܘܬ ܪܚܡܬ̈ ܡܛܠ 4ܚܛܝܐ ܣܓ̇ܕ ܠܚܘܒܟ . . 49 , 1ܟܬܒ̇ܬ ܠܢܟܦܘܬܟ 5ܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܥܠܬܢܐ ܘܕܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܆ ܬܬܐܡܪ 8ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܗܦܘܟܝܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܘܒܐܣܟܝܡܐ 6ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܢܬܐ : ܒܗܢܐ 7ܕܝܢ