simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܗܢܐ ܘܡܫܚܐ ܡܛܠܬܢ ܂ X ܂ ܒܒܣܪ ܥܒܕܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܂ ܫܡܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܐܪܥܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܗܫܐ ܒܥܒܕܘܬ ܐ ܐܣܝܪܝܢ ܃
Tim1:Epist ܛܘܚܐ ܪܚܝܩܐ ܕܝܢ . X ܕ- . X ܪܥܕܬܐ- . X : X XܥܝܠܝX X X . ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܠܟܠܗܘܢ 3ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ̣
Tim1:Epist ܗܢܐ ܡܫܚܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܟ : ܡܫܚܐX ܕܚܕܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܒܪܝܟ̈ ܡܛܠ ܫܒܛܐ ܕܡܠܟܘܬܟ . ܪܚܡܬ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܣܢܝܬ̇ ⁴⁶³ܥܘܠܐ .
Tim1:Epist ܗܢܐ ܠܘ ܠܐ ܟܐܢܐܝܬ ܘܡܛܠܬܟܘܢ ܬܬܐܡܪ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܫܟܢ ܡܪܢ ܃ ܐܝܬ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܘܫܦܝܪ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܂
Tim1:Epist ܡܘܠܝ ܟܪܣܐ ܕܝܠܗ ܒܠܚܘܕ ܂ ܝܝ ܛܪܘܕ ܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐ ܟ ܟܠܒܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܪܫܢܝ ܡܪܢ ܠܥܒܕܘܬܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̣̈ ܂ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܕܕܟܝܢܢ ܡ̣ܢ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܃ ܒܚܪܝܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܟܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܐܠܐ ܒܢ ܡ̇ܢ ܕܟܝܐܝܬ ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܡ̇ܒܪܩ ܃
Tim1:Epist ܕܠܘ ܒܗ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܢ ܝܬܝܪܐܝܬ 35ܒܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܡܪܢ ܥܠܬܐ ܡܛܠ 33ܥܘܫܢܐ ܕܚܫܐ ܕܡܛܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܚܒܝܒܢ . 44 , 2 34ܐܠܐ
Tim1:Epist ܕܚܠܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܡܪܗܘܢ ܢ̇ܛܪܢ ܡܛܠ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܃ ܥܒܪ ܂ ܐ ܡܬܩܪܝܢ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢ ܕܠܘ
Tim1:Epist |M725b|ܗܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܝܪܐ : ܕܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܩܕܡ ܟܘܟܒ ܡܛܠ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܓܝܪ ܘܛܘܪܐ̈ ܝܠܝܕ ܡܠܬܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܆
Tim1:Epist ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ ܂ ܝܝ ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܥܒܕܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܐܝܫܡܥܝܠ ܡ̇ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܃ ܘܗܕܐ
Tim1:Epist ܝܝ ܡܢܐ Xܝܪ ܐ̣ܡܪ ܕܒܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܠܐ ܐ̣ܡܪ ܕܥܒܕܗ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ ܂ ܝܝ ܂ ܐܢܬ ܃ ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܪܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܃
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܠܘ ܕܢ ܥܒܕܐ ܡܛܠ ܟܝܢܗ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܩܪܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܡܛܠ ܃ ܟܡܐ ܐܪܐ ܝܬܝܪܐ·ܬ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܃ ܡܪܐ ܡ̇ܢ ܘܡܠܟܐ ܘܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܕܥܠܘܗܝ ܩܒܠ ܕܚܠܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܟܝܢܢ ܂ X X ܂ ܘܣܘܪܕܐ ܃ ܐ ܟ ܢܐ ܡܛܠ ܠܢܡܘܣܐ ܘܠܢܛܘܪܬܗ̈ ܃ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܨܡ ܘܨܠܝ ܚܠܦܝܢ ܃ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܕܐܦ 37ܕܚܫ ܘܡܝܬ ܡܬܐܡܪ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ 38ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܡܛܠ . . 5 , 6ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ̈ 36ܕܠܘܩܒܠ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ .
Tim1:Epist ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܩܢܘܡܐ ܂ ܘܕܠܡܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܃ ܡܛܠ ܂ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܫܡܗܐ̈ ܡܩܒܠ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܝܬ ܂ ܪܐܝܬ
Tim1:Epist ܚܐܪܘܬܗܝܢ ܓܕܫܐ ܟܒܪ ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܛܒܐ̈ ܕܠܘܬ ܡܛܠ ܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܂ XX ܂ ܟܠܗ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܐܨܛܠܒ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܕܡܨܛܠܒ ܡܡܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܘ ܝܝ ܡܛܠ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܨXܠܠܒ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܡܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܘ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܘܟܠ ܣܘܟܠ ܩܢܝܐ ܂ ܡܛܠ ܘܠܘ ܥܡܗ ܘܠܘ ܡܢܗ ܆ ܡܛܠ ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܡ̇ܢ ܃ ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܩ̇ܢܝܐ ܡܛܠ ܃ ܘܡܬܐܡܪܐ ܘܠܐ ܕܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܝ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܘܕܠܐ ܣܘܟܠ ܃
Tim1:Epist ܝ ܗܢܐ ܘܠܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܕܡܘܕܝܢ ܠܐ ܢܩܒܠ ܆ ܐܠܐ ܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܘܚܕܬܐ̈ ܃ ܠܬܘܕܝܬܐ ܕܬܠܝܬ ܂ ܘܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܣܓܝܕܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܃