simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܘܢ ܐܝܬܘܗܝ̣³⁵ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܗܘܐ̈ ܐܘ ܗ̇ܘܐ 2 ܡܛܠ . ܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܬܘܡܝܐ ³⁴ܗ̣ܘ :
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ X⁹ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ . 5 , 21ܠܐ ܡܛܠ ܥܒ̣ܕܐ : XX ⁴ܘܐܦܢ ܗܘ̈ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܝܬܝܗ̇ :
Tim1:Epist 31ܕܐܬܚܝܕ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܗܘ̣ܐ ܚܕ . ܡܫ . ܝܢ 32ܐܠܗܐ ܚܫܘܫܐ̣ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܡܫܚ ܇ 30ܘܬܘܒ ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܠܬܚܬ ܐܠܗܐ :
Tim1:Epist ܣܩܘܒܠܝܘܬ ܟܝܢܐ̈ ܘܨܒܝܢܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܡܛܠ Xܐܢܐ ܥܒ̇X ܐܢܐ : ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܠܐX ²⁸ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ :
Tim1:Epist ܕܡܫܝܚܐ |X97|ܡ̇ܢ ܒܒܣܪ ܒܪ ܐܕܡ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܕܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܕܡ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܥܒ̣ܕܐ . 2 , 2ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬܒܪܝ :
Tim1:Epist ܕܛܘܦܣܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ ܆ ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̇ܢX ܡܛܠ : ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܘܒܪܘܚܐ . 2 , 31ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ :
Tim1:Epist ܕܐܕܡ ³³³ܥܒ̣ܕܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ : ܘܐܦ ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܫܡܝܐ . 5 , 63ܐܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܠܒܫܢ ܕܡܘܬܗ ܕܐܕܡ :
Tim1:Epist ܣܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ 28ܕܟܬܒܐ ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐ : ܘܡܛܠ ܙܐܛܡܐ ܡܛܠ : ܝܬܝܪܐܝܬ 27ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ |T 166b|ܟܠܗ̇ ܕܐܠܗܐ :
Tim1:Epist ܫܦܘܪܝܐ ܕܗ̇ܘ ܣܩܘܒܠܝܐ . ܘܢܐܡܪ ܠܘܬܗ ܡ̣ܢ ⁵²³ܗܠܝܢ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܢܫܠܡ ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ ܠܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܝܠܢ :
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܢܘܪܐ : ܘܐܦܢ ܗܘ̈ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܢܦܫܐ : ܘܠܐ ܠܦܪܙܠܐ ܩ̇ܪܐ ܩܪܝܪܐ ܘܐܘܟܡܐ :
Tim1:Epist ܨܘܪܬܐ ܕܐܪܙܘܗܝ̈ ܕܒܗܘܢ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬ ܘܡܬܛܦܣܐ : ܒܪܝ ܠܡ ܡܛܠ |ܩ |X 177ܘܕܒܢܝܐ̈ : ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܐܟܚܕ ܘܕܡܠܟܐ̈ :
Tim1:Epist ܚܘܒܠܐ ܕܝܢ 32ܕܗܝܡܢܘܬܐ : Xܗܡܐ ܗܘ̣ܐ ܒܕܘܟ ܘܡܬܚܒܢܢ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗ̇ܝ ܥܒ̣ܕ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ 31ܢܟܬܘܒ ܘܢܬܪܢ ܘܢܛܢ :
Tim1:Epist ܕܡܘܬܐ |555|ܐܢܫܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܓܠܝ ܒܗ̇ : ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܘܡܬܚܒܠܢܐ : |L198b|ܘܡܪܟܒܐ ܘܡܣܝܟܐ ܘܥܒܝܕܐ :
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܢܦܫܐ : ܘܠܐ ܠܦܪܙܠܐ ܩ̇ܪܐ ܩܪܝܪܐ ܘܐܘܟܡܐ : ܡܛܠ : X⁵ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪ ⁴⁸⁶ܠܦܓܪܐ ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܘܠܐ ܚܝܐ :
Tim1:Epist 10ܕܠܐ ܡܬܝܐܒܝܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܝܐܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ̣ 11ܡܛܠ ܡܛܠ |ܩ|O 98 9ܢܟܦܘܬܟ . 51 , 7ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܪ ܓܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ :
Tim1:Epist ܕܐܦ ܗܢܐ 25ܒܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܐܠܗܐ : ܒܗ̇ܘ ܪܝܢ ܪܥܠ 26ܒܪܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ̇ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ : 24ܡܝܩܪ ܓܝܪ ܠܦܓܪܐ :
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ : ܘܠܐ |X3|ܡܬܘܡ ܡܛܠ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ . 3 , 43ܐܢ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܠܐ ܚܝܐ ܘܠܐ ܡܠܝܠܐ :
Tim1:Epist ܕܡܘܬܐ̈ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܕܥܢܢܐ ܘܕܢܘܪܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܗܝܢ : ܡܛܠ : ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ²³⁶ܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܝܐ ܘܠܐ ܡܠܝܠܐ :
Tim1:Epist ܒܪ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ¹⁹⁵ܗ̇ܘ ܕܡܝܬ . ܘܡܗܠܟ ܒܒܝܬܐ ܚܕܐ ܠܟܐ̣ ܡܛܠ ܘܥܠ ܓܠܝܙܘܬܐ . 2 , 68ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܦܝܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܟܫܦ :
Tim1:Epist ܕܐܬܚܙܝ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐXX : ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܗ̇ ܠܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ : Xܘܠܐ ܠܐܠܗܐ ܩܪܘ ܥܒ̣ܕܐ :