simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܦܘܪܩܢܢ ܡܟܟ ܢܦܫܗ ܃ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܐܡܪ ܕܡܬܪܡܪܡ ܃ ܐ ܟܢܐ ܠܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܘܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܃ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܐܙܕܒܢ ܝܘܣܦ ܥܠ ܡܨܪ ܢ ܐܫܬܠܛ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ · ܙ ܝX· ܡܛܠ ܬܪܥܐ̈ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܥܠܠܬܐ̈ ܘܥܠܬܢܐ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܠܘ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܕܠܐ ܡܣܘܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ 13ܥܡ̇ܢ . ܐܢܬܘܢ ܡܕܝܢ ܠܐ ܪ ܡܛܠ ܠܢ̣ 11ܡܛܠ ܕܠܐ ܪܚܡܝܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܪܚ̇ܡܝܢ ܐܢܬܘܢ 12ܠܢ̣
Tim1:Epist ܕܡܙܥܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܒܪܐ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ : ܡܛܠ ܓܝܪ |509|ܫܠܝܚܐ : ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܟܬ̣ܒ .
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ 23ܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܚܐ̇ܫ ܘܕܒܐ̇ܬ ܆ | 684|ܠܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ 22ܩ̇ܪܐ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܕܐܬܚܙܝ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܗ̇ ܠܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܘܠܐ ܠܐܠܗܐ ܝ ܝ̤ ܩܪܘ ܥܒܕܐ ܃
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ X⁹ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ . 5 , 21ܠܐ ܡܛܠ ܥܒ̣ܕܐ : XX ⁴ܘܐܦܢ ܗܘ̈ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܝܬܝܗ̇ :
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ : ܘܠܐ |X3|ܡܬܘܡ ܡܛܠ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ . 3 , 43ܐܢ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܠܐ ܚܝܐ ܘܠܐ ܡܠܝܠܐ :
Tim1:Epist ܒܣܪܐ ܒܪ |ܩ |M711ܓܢܣܢ . ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܥܡ ܡܠܬܐ ܠܒܘܫܗ ܆ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܒܪ ܟܝܢܗ . ܡܚܝܕܐܝܬ ¹²³ܕܝܢ
Tim1:Epist · ܂ · ܝ ܂ ܩܛܝܪܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܃ ܘܐܣܬܢܝ ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܐܠܨ ܃ ܐܩܦ ܡܛܠ ܬܪܝܗܘܢ ܒܠܐ ܢܝܒܘܬܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܢ ܕܘܝܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈
Tim1:Epist ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܟܫܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܨܠܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܝܬ ܪ ܚܣܝܪ ܂ ܟܕ ܣ̇ܐܡ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܦܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܗ ܡܢܐ̈
Tim1:Epist ⁷⁷ܚܕܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪ . 32ܥܡ ܗܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܕܡܬܬܪܝܡܢ̈ ܡܢܗ ܡܛܠ ܆ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܫܪܐ ܘܡܬܕܪܓ ܘܡܫܬܡܠܐ : ܘܐܦܢ ܗܘ̈ ܕܗܟܢܐ
Tim1:Epist ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܠܗܢܐ ܘܡܥܛܦ . 7X2ܐܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܗ ܡܛܠ ܕܡܪܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܩܢܘܡ ܐܠܗܘܬܗ ܙܕ̇ܩ ܠܢ ܕܢܣܓܘܕ ܘܢܥܦܩ .
Tim1:Epist ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ ܡܠܦ ܕ ܢ ܘܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܢܢܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܘܢܡܘܣܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬ̇ܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܚܘܢ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܝ · ܡܛܠ ܃ ܐ ܟܢܐ ܕܟܬܒ ܠܢ ܟܪܘܒܐ ܗܘ̇ ܕܡܫܝܚ ܒܪܘܚܐ ܘܥܠܝܟܘܢ
Tim1:Epist ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥ̇ܢܕܝܢ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܡܛܠ ܢܡܘܣ ܘܕܫܘܚܠܦ ܙܢܐ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܫ̇ܘܝܢܢ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܡܩܒܠܢܐ ܗ̣ܘ ܕܓܕܫܐ̈ ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܃ ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܡܣܘܚܐ ܗܘ̣ܬ ܠܫܘܘܕܥܐ ܡܕܡ 0 ܢܗܝܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܂
Tim1:Epist ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܩܢܘܡܐ ܂ ܘܕܠܡܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܃ ܡܛܠ ܂ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܫܡܗܐ̈ ܡܩܒܠ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܝܬ ܂ ܪܐܝܬ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܟܕ ܐܬܢܚܬ ܨܐܕ ܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܨܒܐ ܡܛܠ ܚ ܬܝܬܬܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܫܘܟܢܐ ܕܪܚܡܬ̣ ܐܢܫܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܂
Tim1:Epist ܚܙܘܐ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܗܟܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܐܠܐ ܠܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐ ܃ ܐܘ ܕܐܫܬܘܫܛ ܝܝ ܐܘ ܕܡܫܬܡܠܐ̣ ܂ ܠܘ ܐܠܗܐ ܃ ܐܦܢ