simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܣܝܒܪ ܝ ܚܠܦܝܢ ܡܘܬܐ ܕܠܝܛܐ ܘܕܚܛܝܐ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܬܐܡܪ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܠܘܛܬܐ ܘܚܛܝܬܐ ܃
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܛܢܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ |ܩ |L 133ܒܟܘܢ : ܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ |X 157|ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ .
Tim1:Epist ܚܫܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܕܚܠܦܝܢ ܣܝܒܪ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ . 7 , 8 ⁴¹³ܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܕܗܘܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܆
Tim1:Epist ܕܛܘܦܣܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܆ ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܒܡܫܚܐ ܡܛܠ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܃ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܘܒܪܘܚܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܃
Tim1:Epist ܥܠܠܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ |ܩ |491M698ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ⁴X³ 4 , ܡܛܠ : ܐܝܟܢܐ ܕܠܟ |X123|ܘܠܟܝܢܟ ܡܢܗܝܢ ܢܚܪܪ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܒܪܝ ܓܝܪ ܡܠܘܢ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܐܘ ܗ̇ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܠܘ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܘܟܠ ܣܘܟܠ ܩܢܝܐ ܂ ܡܛܠ ܘܠܘ ܥܡܗ ܘܠܘ ܡܢܗ ܆ ܡܛܠ ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܕܐܦ 37ܕܚܫ ܘܡܝܬ ܡܬܐܡܪ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ 38ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܡܛܠ . . 5 , 6ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ̈ 36ܕܠܘܩܒܠ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ .
Tim1:Epist ܡܠܬܐ ܕܪܘܟܒܐ ܂ ܗ̇ܝ 0 ܕܪܫܝܥܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܘܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ ܡܛܠ ܡܟܪܙܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܕܢܐ ܬܚܘܬ ܚܫܐ̈ ܠܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘܬ ܠܗ ܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܒ-ܘܢ ܬ ܐܕܘܪܘܣ ܡܦܫܩܢܐ ܂ ܒܪܐ ܕܝܢ ܩܪܝܗܝ ܝ ܟܐܢܐ ܬ ܃
Tim1:Epist |X114|ܟܝܢܗ ܙܕ̇ܩ ܕܢܬܩܪܐ . 3 , 45ܘܐܢܗܘ̈ ܕܟܝܢܢ ܡܛܠ : ܡܪܐ ܡ̇ܢ ܘܡܠܟܐ ܘܐܠܗܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ : ܠܘ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ
Tim1:Epist ܦܘܪܫܢܗ ܕܡ̣ܢ ܟܠ |ܩ |X193ܒܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܒܣܪ . 1 , 50ܐܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܪܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ : ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܩܢܐ ܆ ܘܐܢ
Tim1:Epist ܕܫXܗܐ̈ 28ܕ ܓܢܣܐ̈ ܘܐܕܫ̇ܐ ܒܕܡܝܘܬ ܫܡܐ ܡܬܐܡܪ ܝܢ . ܡܛܠ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܕܫ̇ܐ̣ 27ܓܢܣܐ̈ ܚܒܫܝܢ . 4 , 12ܬܘܒ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠܬܟ̣ 28ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܟܝܢܐ 26ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪ ܟܒܐ . ܒܬܪ ܟܢ 27ܕܝܢ
Tim1:Epist ܡܠܬܐ ܒܪ ܟܝܢܗ . ܡܚܝܕܐܝܬ ¹²³ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܒܪ |ܩ ܡܛܠ . ܘܟܝܢܐܝܬ ܐܟܚܕ ܘܡܚܝܕܐܝܬ . |L 170b|ܟܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܩܕܝܡܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ ܕܒܡܪܢ ܃ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܕܦܪܘܩܢ ܂ ܒܗ̇ ܓܝܪ ܘܡܢܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܘܢܦ̣ܩ ܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܢ
Tim1:Epist ܕܛܘܦܣܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ ܆ ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̇ܢX ܡܛܠ : ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܘܒܪܘܚܐ . 2 , 31ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ :
Tim1:Epist ܟܝܢܐ |528|ܕܡܢܗ ܐܬܢܣܒ ܙܕ̇ܩ ܕܢܬܩܪܐ . 5 , 43ܠܘ ܗܟܢ ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܠ : ܡܪܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܘܡܗܐ ܕܩܢܘܡܗ : ܠܘ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܥܒ̣ܕܐ ܡܬܐܡܪ ܃ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܒܪܝܐ ܗ̣ܘ ܒܒܣܪ ܆ ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܨܛܒܝܬ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܒܪܝܐ ܗ̣ܘ ܒܒܣܪ ܃
Tim1:Epist ܗܕܐ ܐܢܫ 3ܢܐܡܪ : ܕܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܕܝܢ ܙܢܐ 4ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܡܛܠ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܕܒܐܠܗܘܬܐ 2ܘܒܒܪܘܬܐ ܡܘܕܥܐ . 6 , 21ܐܠܐ ܠܘ