simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܣܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ 28ܕܟܬܒܐ ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐ : ܘܡܛܠ ܙܐܛܡܐ ܡܛܠ : ܝܬܝܪܐܝܬ 27ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ |T 166b|ܟܠܗ̇ ܕܐܠܗܐ :