simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܚܐܪܘܬܗܝܢ ܓܕܫܐ ܟܒܪ ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܛܒܐ̈ ܕܠܘܬ ܡܛܠ ܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܂ XX ܂ ܟܠܗ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܐ ܓܘܢܝܐ ܕܚܠܦ ܟܠ ܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܛܠ ܂ ܠܘܬ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܫܬܐ ܢܬܩܪܒ ܀ XXܥܒX ܠX· ܃ · ܙ̇ܕܩ ܕܢܒܚܢ
Tim1:Epist ܕܚ̣ܪܩ ܘܦܣ̣ܩ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܝ ܢܗܘܘܢ ܃ ܘܠܐ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܥܠ ܟܝܢܢ ܚܝܐ̈ ܡܬܚܡܐ̈ ܂ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ
Tim1:Epist ܕܦܣ̣ܩ ܡܘܬ ܐ ܥܠ ܟܝܢܢ ܘܚ̣ܪܩ ܆ ܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܡܫܟܚܐ ܡܛܠ ܦܘܪܣܐ̈ ܡܫܟܚܐ ܕܢܡܘܬܘܢ ܂ ܥܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܃
Tim1:Epist ܦܘܣܩܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܗܒܝܠ ܐܬ̣ܐ ܝX ܠܘܬ ܣܘܥܪܢܐ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܃ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܕܡܛܠ ܚܐܪܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܐܝܢ ܆ ܠܘ
Tim1:Epist ܕܡܨܐ ܗ̣ܘ ܕܢܩܛܘܠ ܘܕܠܐ ܝX ܢܩܛܘܠ ܂ ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܩܛܘܠ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܦܩ̇ܕ ܕܠܐ ܢܩܛܘܠ ܂
Tim1:Epist ܥܒ̣ܪ ܦܘܩܕܢܐ ܂ ܘܗܪܟܐ ܐܟܚܕ ܝܝ ܘܠܗ̇ܠ ܂ ܒܛܢܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐܝܬ ܃ ܠܘ ܦܘܩܕܢܐ ܓܡܪܢܢ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܡܬܢܓܕܝܢܢ
Tim1:Epist ܗܢܐ · ܙ ܝܝ · ܠܡܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܐܫܠܡܘ ܘܚܝܐ ܃ 2ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ ܐܫܬܠܛܘ ܃ ܝ- ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܃
Tim1:Epist ܕܥܠ ܡܨܪ ܢ ܢܫܬܠܛ ܘܢܡܠܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܥܒ̣ܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܝܘܣܦ ܠܥܒܕܘܬ ܐ ܙܒ̣ܢܘ ܃
Tim1:Epist ܕܥܒ̣ܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܡܫܥܒܕܐ ܡ̣ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܢܗܘܐ ܃ ܝ ܡܛܠ ܠܥܒܕܘܬ ܐ ܙܒ̣ܢܘ ܃ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܨܪ ܢ ܢܫܬܠܛ ܘܢܡܠܟ ܂ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܕܠܓܡܪ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈ ܢܥܛܘܢ ܐܘ ܢܘܒܕܘܢ ܃ ܘܡ̣ܢ ܚܣܡܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܘܒܐܪܥܐ ܃ ܘܥܠ ܟܠ ܢܡܠܟ ܘܢܩܛܘܪ ܬܓܐ ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܃ ܐܘ
Tim1:Epist ܕܐܙܕܒܢ ܝܘܣܦ ܥܠ ܡܨܪ ܢ ܐܫܬܠܛ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ · ܙ ܝX· ܡܛܠ ܬܪܥܐ̈ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܥܠܠܬܐ̈ ܘܥܠܬܢܐ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܠܘ ܓܝܪ
Tim1:Epist · ܙ ܝX· ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ ܐܫܬܠܛ ܐܙܕܒܢ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܕܐܫܬܠܛ ܥܠ ܡܛܠ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܙܕܒܢ ܝܘܣܦ ܥܠ ܡܨܪ ܢ ܐܫܬܠܛ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ
Tim1:Epist ܕܐܨXܠܠܒ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܡܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܡܛܠ ܠܐ ܐܙܕܒܢ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܂ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܠܘ
Tim1:Epist ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܐܨܛܠܒ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܕܡܨܛܠܒ ܡܡܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܘ ܝܝ ܡܛܠ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܨXܠܠܒ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܡܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܘ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܬ ܡܠܘܢ ܐܘ ܓܝܪ ܢܝܫܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܛܠ ܕܝܢ ܂ Xܝ· ܂ ܝ ܡܠܘܢ ܕܚܐܪܘܬܗ̇ ܘܕܨܒܝܢܗ̇ ܒܗ ܢ ܡܬܚܫܚܐ ܃
Tim1:Epist ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥ̇ܢܕܝܢ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܡܛܠ ܢܡܘܣ ܘܕܫܘܚܠܦ ܙܢܐ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܫ̇ܘܝܢܢ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢܐ ܐܪܐ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܝܕܐ ܂ ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܛܒܬܐ ܂ ܝ X ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܬܩܕܡ ܐܣܬܥܪ ܃ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦ ܢܗܘ̈ ܢ ܠܓܡܪ ܘܕܠܐ ܫܘܓܢܝ ܂
Tim1:Epist ܡܢܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܫܟܢܝܢܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܩܢܘܡܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܪܐ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܝܕܐ ܂ ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܛܒܬܐ ܂ ܝ X ܂ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܃
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܡܩܒܠܢܐ ܗ̣ܘ ܕܓܕܫܐ̈ ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܃ ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܡܣܘܚܐ ܗܘ̣ܬ ܠܫܘܘܕܥܐ ܡܕܡ 0 ܢܗܝܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܂