simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܚܙܘܐ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܗܟܢ ܡܬܐܡܪ ܆ ܐܠܐ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܐܪܝܘܣ ܘܐܘܢܡܝܣ ܡܓܕܦܝܢ ܆ 44ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܟܝܢܐ : ܐܦܢ