simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܠܘ ܡܛܠ ܝܬ̣ܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܬܒܪܝܬ̤
Tim1:Epist ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܡܛܠ ܝܬܗ ܟܠ ܚܕ
Tim1:Epist ܚܕ ܐܬܒܪܝ̣ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂
Tim1:Epist ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܝܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܂ ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܂
Tim1:Epist ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܢ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܘܠܘ ܡܢܗ ܆ ܡܛܠ ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܡܢܗ ܂ ܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܓܘܫܡܐ̈ ܡܬܢܣܒܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܢܦܫܐ ܠܘ ܓܫܝܡܬܐ
Tim1:Epist ܫܘܢܝܗ̇ ܕܡܢܗ ܂ ܡܛܠ ܝX ܓܝܪ ܠܡ
Tim1:Epist ܠܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܗ̇ܦܟ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪܝܢ
Tim1:Epist ܕܫܡܝܐ ܣܡܗ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܒܘܪܝܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܡܪܐ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܐܬܢܚܬ
Tim1:Epist ܐܬܡܠܟ ܢܩܪܒܢ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢܗ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܨܝܢܢ ܚܝܪܐ
Tim1:Epist ܐܬܒܪܝܬ̤ ܃ ܘܠܘ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ
Tim1:Epist ܘܕܚܝܠܐ̈ ܡܥܒܕ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܝܘܠ ܬܘܕܐ
Tim1:Epist ܫܠܝܡܘܢ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܚܟܡܬ ܐ
Tim1:Epist ܝ ܝ ܠܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܂ ܘܝܕܘܥܬܢܐ
Tim1:Epist ܕܒܝܬܗ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܡ