simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܡܘܕܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܡܘܕܝܢ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈
Tim1:Epist ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܢ̣ܟܦܘܪ ܒܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ
Tim1:Epist ܝܝ ܂ ܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ
Tim1:Epist ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܟܘܠܝܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܚܫܐ ܂ X
Tim1:Epist ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܡ̇ܒܪܩ ܃ ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܢ ܡ̣ܢ ܚܫܐ
Tim1:Epist ܡܬܚܙܐ ܨܡܚܗ ܃ ܡܛܠ ܫܘܚܬܐ ܂ ܒܠܚܘܕ
Tim1:Epist ܕܢܥܡܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܃
Tim1:Epist ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܠܗܫܐ ܐܬܒܪܝ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܒܣܓܝܐܬ̈ ܐ
Tim1:Epist ܕܥܡܢ ܡܬܚܪܝܢ ܂ ܡܛܠ ܐܪܙܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ
Tim1:Epist ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢܗ̇ ܟܕ ܡܢܗ̇
Tim1:Epist ܕܚܕܬܐ ܃ ܕܪܘܫܡܗ̇ ܡܛܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ
Tim1:Epist ܝ̇ܗܒ ܩܕܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܪܘܫܡܐ ܂
Tim1:Epist ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ ܂
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܗܕܐ
Tim1:Epist ܃ ܗܕܐ ܪܢ̈ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܃ ܝܬܝܪܐܝܬ