simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܝܬ̣ܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܦܫܝܛܐܝܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܐܟܐ ܡܕܡ ܐܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܐܠܦ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܝX ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܠܘ
Tim1:Epist ܝܬܗ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܐܬܒܪܝ̣ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܣܪܦܐ ܘܐܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ
Tim1:Epist ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܝܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕ ܂ ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܫܡܝܢܐ̈ ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܡܛܠ ܝܬܗ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܐܬܒܪܝ̣ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܝܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕ ܂ ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܢ ܡܛܠ ܝܬܗ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܐܬܒܪܝ̣ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ
Tim1:Epist ܦܓܪܐ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܢ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ · ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܝܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕ ܂ ܢ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ · ܐܬܒܪܝܘ ܘܐܬܬܩܢܘ ܂ ܘܒܕܓܘ̇ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܝܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕ ܂ ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܢ
Tim1:Epist ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܂ ܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ ܡܛܠ ܢܒܝܐ ܙܟܪܝܐ ܂ ܒܓܘܗ ܐܡ̇ܪ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܘܠܘ ܥܡܗ ܘܠܘ ܡܢܗ ܆
Tim1:Epist ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܘܟܠ ܣܘܟܠ ܩܢܝܐ ܂ ܡܛܠ ܘܠܘ ܥܡܗ ܘܠܘ ܡܢܗ ܆ ܡܛܠ ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܕܢܦܫܐ ܠܘ ܓܫܝܡܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܢܢܩܐ 1ܪܐܦܠܐ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܆ ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܪܥܝܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܓܘܫܡܐ̈ ܡܬܢܣܒܝܢ ܃
Tim1:Epist ܝX ܓܝܪ ܠܡ ܕܣܪܝܟܐ ܒܪܚܡܬܗ ܕܦܓܪܐ ܃ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܐܬܪܟܒ ܦܓܪܗ̇ ܥ̇ܡܪܐ ܂ ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ̇ ܕܡܢܗ ܂
Tim1:Epist ܗܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܐ ܒܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܛܠ ܐܬܕܪܫܬ̤ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܫܪܗ ܠܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܗ̇ܦܟ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܥܒܘܪܝܐ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܙ̇ܕܩ ܝ ܗܘ̣ܐ ܂ ܕܩܕܡܝܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܐܝܟ ܕܒܝܘܩܢܐ ܘܨܠܡܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܣܡܗ ܂
Tim1:Epist ܗܢܐ ܟܕ ܐܬܢܚܬ ܨܐܕ ܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܨܒܐ ܡܛܠ ܚ ܬܝܬܬܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܫܘܟܢܐ ܕܪܚܡܬ̣ ܐܢܫܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܂
Tim1:Epist ܗܢܐ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܪܫܐ ܠܘܬ ܨܘܪܬܐ ܕ ܂ ܘܩܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܨܒܐ ܕܠܘܬܢ ܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܒܪܫܝܬ ܐܬܡܠܟ ܢܩܪܒܢ ܆
Tim1:Epist ܗܕܐ ܬܪܨܝܢܢ ܚܝܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܠܐܦܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܂ ܐ ܟ ܕܠܘܬ ܡܛܠ ܚ̇ܐܪ ܗܘ̣ܐ ܢܝܫܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܢ ܣܓܝܕܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ̣ ܂ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܩ̇ܢܝܐ ܗܘܬ̣ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܂ ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝ ܡܛܠܬܗ̇ ܒ̇ܠܚܘܕ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܃ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܕܠܐ ܫܝܘܠ ܬܘܕܐ ܠܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܘܬܐ ܢܫܒܚܟ ܐܡ̇ܪ ܢܒܝܐ ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܂ ܒܢܦ-ܫܐ ܝ ܕ ܢ ܫܬܩܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬ̈ ܐ ܘܕܚܝܠܐ̈ ܡܥܒܕ ܂
Tim1:Epist ܕܠܝܬ ܚܟܡܬ ܐ ܘܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ ܒܫܝܘܠ ܝ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܬ ܠܬܡ̇ܢ ܡܛܠ ܃ ܠܘ ܕ ܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܐܝܬ ܂ ܗܝܢ ܂ ܘܬܘܒ ܫܠܝܡܘܢ ܐܡ̇ܪ ܂
Tim1:Epist ܢܦܫܐ ܂ ܘܝܕܘܥܬܢܐ ܟܝܬ ܣܟܘܠܬܢܐ ܩ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܠܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܫܡܝܢܐ̈ ܡܫ̇ܡܗܝܢܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܝ ܝ ܠܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܡ ܢܦܫܐ ܃ ܠܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܡܪܓܫܐ ܐܘ ܝ̇ܕܥܐ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܝX ܕܝ̇ܕܥ ܘܡܣܬܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܝܬܗ ܡ̇ܢ ܂