simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܐܘܣܝܐ ܂ ܗܕܐ ܡܛܠ ܠܚܘ ܝܘܬ ܪܫܢܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܚ̇ܒܫܐ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܠܬܪܥܝܬܗ ܡܣܠܝܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̇ܨܚܐ ܐܡ̣ܪ̣
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܪܫܝܡ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܃
SevAnt:LuqGramm X X ܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܡܪܗ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܠ ܡ̇ܠܐ ܇ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܟܐ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܬܣܥܘܪ ܘܬܡܠܠ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܪܫܝܥܐܝܬ ܡܦܠܓܝܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܣܬ̣ܒܪ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܘܣܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘܬ ܥܠ̣ܬܐ ܫܦܝܪܬ
SevAnt:LuqGramm ܡܠܝܠܬܐ̈ ܐܬܝܗ ܃ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝX ܒܗ
SevAnt:LuqGramm ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܡܛܠ ܬܐܘܠܘܓܝܐ̣ ܇ ܥܡ̇ܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܡܥ̇ܒܕ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܡܕܒܪܢܐ·-ܬ ܆ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܬܘܒ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܫܡܗܘܢ ܬܘܒ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܂ Xܘܝ̇Xܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܂
SevAnt:LuqGramm ܦܪܨܘܦܐ ܕܪܘܚܐ ܢܒܝܐܝܐ ܡܛܠ ܦܓܪܗ ܕܡܪܝܐ ܡ̇ܙܥܩ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܢܟܠܐ ܕܛܘܥܝܝ ܃ ܡܛܠ ܕܝܘܠܕܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬ̣ܒ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܝX ܕܠܘ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܒܘܠܒܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܐܬ̇ܒܪܢܫ ܡܛܘܠܬܢ ܇