simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܝܠܝ ܩܕܝܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܡ̣ܠܝܬ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܡܛܠ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܛܝ̣ܒܘ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܃ ܒܛܝܒܘܬܗ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝXܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܗ̇ܘ ܓܒܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܬܝܒܐ ܃ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܘܬ ܒܨܝܪܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܗܝ̇ܡܢܬ
SevAnt:LuqGramm ܚܠܦ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܪܬܬܝܗܒ ܥܠܝܟ ܒܘܪܟܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܘܡܨܝܢ ܠܡXܡܪ ܡܛܠ ܬܢܝܢܐ ܡܪܘܕܐ ܘܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm Xܐ ܡܫܪܪܐܝܬ ܂ ܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ ܕܐܡ̣ܪܬ ܕܐܦ
SevAnt:LuqGramm ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܠܟ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܡܛܠ ܕܢܬܛܫܘܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡܦܝܣܢܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪ ܕܫܢܝ ܡܢܗ̇ ܡܛܠ ܕܪܘܦܝܐ 2̇ܕܩ̣ܡ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܥܠ ܥܕܬ ܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܫܪܝܪܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܢܬܟܡܪܘܢ ܐܡܬܝ ܕܫܡܥܝܢ ܡܛܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܇ ܕܠܛ
SevAnt:LuqGramm ܘܪܫܗ̇ ܕܚܛܝܬܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܓܙܪ ܡܪܝܐ