simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܡܫܬ̇ܥܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܢܐܡܪ ܘܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ̣ ܂ 0
SevAnt:LuqGramm ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܨܦܪܝܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܐܡ̇ܪ ܡܠܦܢܐ ܇ ܡܛܠ ܛܘܦܣܐ ܕܬܪܝẌ ܂
SevAnt:LuqGramm ܚܐ ܇ ܘܕܡܐܬ ܡܛܠ ܬܢ ܒܒܣܪ ܇
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܐܝܬ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢ ܘ ܛܘܦܣܐ
SevAnt:LuqGramm ܨܦܪܝܐ̈ ܐܬܢ̣ܣܒܘ ܆ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕ ܚܘܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܪܐ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܒܪܢܫܐ ܘܠ ܐܠܗܐ̣
SevAnt:LuqGramm ܠܗܘܢ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܇ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܘܠܘ ܝ- ܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪ̈ ܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܬܪܝܢ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܠܗ̇ܘ ·X ܡܪܟܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܆ ܡܛܠ ܂ XXX X
SevAnt:LuqGramm ܙܒܢܐ ܢܥ̇ܠܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܠܗ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠ ܕܒܗ ܟܠܚܕ ܟܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܘܡ ܃ ܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܥܡܗܘܢ ܡ̇ܢ̣ܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܫܘܚܬ̣ܐ ܕܣܘܪܩܗ ܨܒܝܢܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܣ̣ܢܝܬ ܥܘ̣ܠܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܚܟ ܐܠܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܐܬܐܒܫ ܠܗ ܡܛܠ ܩܬܪܣܝܣẌ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܇
SevAnt:LuqGramm ܕܥܐܕܐ ܫܒܝܚܐ ܢ̇ܥܒܕ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܂ ܗܢܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܩ̇ܫܐ ܐ̇ܡܪ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܘܢ ܩܘܡܝܗܘܢ̈