simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܟܕ ܒܠܚܘܕ ܒܬܐܘܪܝܐ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܦܪܫܝܢ ܚܢܢ ܆ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ-ܝܢܢ ܂ X XXܝ ܝ ܕܐܣܬܥܪܬ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܥܝܪ 1ܐܠܗܐ ܥܠ ܗܢܐ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܟܠ ܚܕ ܕܡܓܚܟܢܐܝܬ ܡܫ̇ܐܠ ܆ ܡ̇ܢܘ ܫ̣ܩ̣ܠܗ ܕܡܪܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܂ ܚܠܦ ܕܐܡܪܬܘܢ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܃ ܡܛܠ ܡܪܝܐ̣ ܘܡܢܐ ܡܠܠ ܡܪܝܐ ܂ ܘܫܩ̣ܠܐ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܬܫܡܗܘܢ ܬܘܒ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܆ ܗܐ ܐܢܐ ܫ̇ܩܠ ܐܢܐ ܘ̇ܣܚ̇ܦ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܡܛܠ ܇ ܘܫ̇ܕܪܬ ܠܘܬܟܘܢ ܠܡܐܡܪ ܃ ܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܫܩ̣ܠܐ ܕܡܪܝܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܒܝ̣ܫܘܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܆ ܦܣ̣ܩ̣ ܕܠܐ ܢܫܬܡܗ ܡܛܠ ܠܐ ܢܬܬܪܝܡ ܃ ܢܫ̇ܡܫ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܟܕ ܕܚܝ̇ܠ ܘܪܬܝܬ ܆
SevAnt:LuqGramm ܫܩ̣ܠܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܘܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܘܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܪܓܝܓܢ̈ ܡܛܠ ܕܐܪܡܝܐ ܆ ܟܕ ܟܢܫܐ ܛܡܐܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܣܓ̣ܝ ܃
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܒܝܕ ܒܣܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܇ ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܦܣ̇ܩ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܆
SevAnt:LuqGramm ܓܝܕ ܕܠܣܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܐܣܝ ܇ ܘܠܢܘ̣ܗܪܐ ܢ̣ܨܒ ܒܗ ܃ ܡܛܠ ܩܒܠܗ̇ ܇ ܐܝܟ ܕܒܦܪܨܘܦܐ ܕ ܠܗX ܐܦܢ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗ̇ܘ ܪܬ̇ܚ ܒܛܢ̣ܢܐ ܬܐܘܕܛܐ ܆ ܚܓ̇ܪ- ܠܗ ܠܗܘܢ ܠܦܘܪܫܐ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܚܕ ܬܘܒ ܒܪܐ ܘܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥ ܘܡܫܬܡܗ ܀
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̇ܢܘܢ Xܝ ܕܬܪܝܢܘܬ ܐ ܕܡܫܝܚܐ̈ ܡܥܠܝܢ ܕܠܐ ܐܠܗ ܃ ܡܛܠ ܘܚܕ 1ܩܢܘܡܐ X ܝܝ· X ܘܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܙ Xܝ X ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܟܕ ܠܘܬ ܐܘܠܘܓܝܘܣ ܟܬ̇ܒ ܡܛܠ ܢܘܕܐ̣ ܚܕ ܝ ܕܐܝܩܪܐ X ܂ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܝܢ̣ ܩܢܘܡܐ̈ ܬܪܝܢܐ̈ ܝ ܀
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܝܝX ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘ ܥܘ̇ܠܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܟܬ̇ܒ ܒܣ̇ܝܡܐ ܝ ܡܛܠ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܒܚܘܫܒܐ ܢܐܡܪ ܕܡ̇ܦܪܫ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟ̇ܠܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܢ̈ ܢܬܝܕܥܘܢ ܇ ܘܠܘ ܬܘܒ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡ̇ܒܣܪ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܪܚܩܝܢ ܠܗ ܡܢ ܡܠܬܐ ܇ ܘܠܒܪ ܣ̇ܝܡܝܢ ܠܗ ܠܚܘܕܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܟܕ ܡܝܬ ܒܣܪܗ ܆ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡܩܦܐ ܠܗ ܠܚܫܐ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܫܬܐ ܝ ܒܬܘܠܬܐ ܆ ܐܫܬܡܗ ܗܟܢܐ ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܘܚܝܐ̈ ܀ ܝ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܗ̣ܦܟܘ ܡܛܠ ܫܪܝܪܬܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܂ ܕܩܘܝ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ ܝܕܥܐ ܠܗ ܆
SevAnt:LuqGramm ܥܡܢܘܐܝܠ ܆ ܐܠܐ ܗ̣ܝ ܐܢܫܘܬܐ ܗ̣ܘܬ ܕ ܠܗ ܕܡܠܬܐ ܆ ܘܚܕ ܒܪܐ ܡܛܠ ܡܬ̇ܚ ܚܝ̇ܒ ܡܕܝܢ ܐܦܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܐܠܗܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܘܕܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܘܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܡܛܠ ܡܘܕܐ ܕܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܚܫ ܆ ܠܘ ܒܬܪܥܝܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܐܡ̇ܪ ܂
SevAnt:LuqGramm ܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܣ̇ܝܡܐ ܡܠܬX ܇ ܕܠܘ ܗ̣ܘ ܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܂ ܬܪܝܨܐܝܬ ܕ ܢ ܘܛܒ ܣܟܘܠܬܢܐܝܬ ܗ̣ܝ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܝܠܟ ܇ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܫܘ̣ܝܘܬ ܐܕܫܐ2 ܕܨܝܕ ܚܕܕܐ̈ ܘܠܐ ܫܘ̣ܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܓܡܝܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܬܐܘܪܝܐ ܃
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܘܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܬܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܝXܒܣ ܝXܥܝܠ ܃ -Xܝܢܣܐ ܃ X ܩ̇ܕܝX Xܬܒܢܢ̈ ܃ XXXXܝXܝX