simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܥܠ ܡܘܬܐ̈ ܕܚܝܠܐ̈ ܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܛܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܟܠܢ ܒܡܦܪܢܣܢܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܝܠܢ ܕܥܡܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘX 1XXX⁰ܐܝܬܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܥܝܪ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܒܢܫܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܫܦܝܥܘܬ ܚܘܒܗܝܢ ܕܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܪܥܝܢܗ ܇ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܗܕܐ ܕܒܬܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܗܢܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ XXܓܝܪ ܕܟܕ ܨܒ̣ܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܥܕ̇ ܕܗܐ ܡܛܠ ܢܝ̇ܚܐ ܕܒܪܗ ܥܨܝܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܟ̣ܠ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܗ̇ ܒܐܡܝܢܘ ܐܣܝܪܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܐܝܬ ²ܕܬܠܗ̇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts X [X]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܬܝܚܘܬ ܚܘܒܗ̇ ܡܢܒܪܫܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ : ܡܛܠ ܕܡܩܕܡܐ ܗܘܬ ܚܪܝܩܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܛܠ ܡܥܠܝ ܥܐܕܐ ܗܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܘܪܬܗܘܢ ¹ܕܒܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܘܒܚܐ ܡ̇ܦܪܓܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡXܢ ܢܫܒܚܢܝ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢ̇ܣܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܠܦܠܗ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܕܪܐ ܗ̇ܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܢܝܐ̈ ܇ X ܡܛܠ ܕܣܩܘܒܠܐ ²ܐܢܘܢ ܕܨܒܝܢܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܇ ܒܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܘܬ ܥܡܐ ܝܣܪܠܝܐ ܡܛܠ ܪܘܫܥܗܘܢ ܕܒܐܠܗܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢ [X]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܒܝܕ